خانم دکتر Bahareh Banitalebi Dehkordi

Dr. Bahareh Banitalebi Dehkordi

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (85618)

59
38
6
2
2
2
17

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • انجمن حسابداری ایران (IAA)
 • انجمن حسابداری مدیریت ایران (IMAA)

ISI Papers

 •  “ Banitalebi Dehkordi,B. and Gh,Talebnia,"Study of Relation between effectiveness Audit & management Audit”,. Journal on GSTF Bussiness Review, (2012), Vol. 2, No. 1 , 92-97.
 •  “ Banitalebi Dehkordi,B. and R,Royaee," Role of Corporate Governance in Organization” ”,. Journal on GSTF Bussiness Review, (2012), Vol. 2, No. 3(
 •  -" Banitalebi Dehkordi,B. Fraydoon Rahnamay Roodposhti, Hashem Nikomaram, Ghodratollah Talebnia, Presenting the activists model of accounting information system in Iran according to Activists Network Theory (ANT)”CUMHURİYET SCIENCE JOURNAL. Vol 36, No 4 (2015)
 •  -" “Banitalebi Dehkordi,B. Fraydoon Rahnamay Roodposhti, Hashem Nikomaram, Ghodratollah Talebnia, Clarifying the role of actor network theory (ANT) for the accounting of information system in Iran” CUMHURİYET SCIENCE JOURNAL. Vol 36, No 4 (2015)
 •  “Banitalebi Dehkordi,B. Fraydoon Rahnamay Roodposhti, Hashem Nikomaram, Ghodratollah Talebnia, Prioritize activists in Iran information accounting system based on the actor's network theory (ANT)” CUMHURİYET SCIENCE JOURNAL Vol 36, No 4 (2015
 •  -""Mohsen Varposhti, Mahmoud Bakhshi Nezhad* and Bahareh Banitalebi Dehkordi "Analysis Of Competitive Structure Of Product Market Effects On Dividend Per Shaer(DPS) In The Accepted Compains In TEHRAN STOCK EXCHANGE. I J A B E R, Vol. 13, No. 5, (2015).
 •  AlirezaMalaliDezaki, Bahareh Banitalebi Dehkordi*, Azar Moslemi , "The Relationship between Information Asymmetry, Disclosure and Cost of Equity Capital in Companies Listed in Tehran Stock Exchange" International Business Management. , Internationa business Management.10(16).2016
 •  -" Keyvan Valipoor Hafshejani, Mojtaba Motalebian Chaleshtori * and Bahareh Banitalebi Dehkordi " Study of the effect of short-term and long-term institutional shareholders on the capital structure of companies listed in the Tehran Stock Exchange ",, UCT Journal of Management and Accounting Studies, 4(4).2016
 •  Bahareh Banitalebi Dehkordi ."Accountability in Organization"8th Asian Business Research Conference ,1 – 2 April 2013 Bangkok, Thailand
 •  S Shahriarpour, B Banitalebi Dehkordi, "The Impact of Personality Types of Tax officials on Tax Identification and Collection",International journal of Business Management, (2019),4 (1), 28-35
 •  Banitalebi Dehkordi, B., Samarghandi, H., Hosseinzadeh Kassani, S., malekhossini, H. A Combined Model for Prediction of Financial Software Learning Rate based on the Accounting Students’ Characteristics. Advances in Mathematical Finance and Applications, 2022; 7(4): 961-980. doi: 10.22034/amfa.2021.1941089.1635
 •  Hamed Samarghandi, Davood Askarany, Bahareh Banitalebi Dehkordi,” A Hybrid Method to Predict Human Action Actors in Accounting Information System “, Journal of Risk and Financial Management, (2023) ,Vol 16,No 1:1-24
 •  sahand Vahabi; Bahareh Banitalebi Dehkordi,"Applying the ELECTRE Method to Determine the Effects of Calendar Anomalies on the Index Returns of Banks Listed on the Tehran Stock Exchange" Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 11 January 2023 10.22034/amfa.2022.1960677.1759
 •  "A Hybrid Method to Predict Human Action Actors in Accounting Information System", MDPI AG, (2023), Vol 16, No 1: 37
 •  Saeed Aghaei, Bahareh Banitalebi Dehkordi, Hamid Reza Jafari,(2024), Identify and prioritize effective factors for reducing tax evasion from tax affairs organization experts’ opinions using an analytical hierarchy process by drawing a decision tree, The International Journal of Nonlinear Analysis and Applications (IJNAA)
 •  Saeed Aghaei, Bahareh Banitalebi Dehkordi, Hamid Reza Jafari,(2024), Presenting a model to prevent tax evasion, from the perspective of the employees of the country’s tax affairs organization,The International Journal of Nonlinear Analysis and Applications (IJNAA)
 •  Sara Makvandi, Bahareh Banitalebi Dehkordi, Hamid Reza Jafari, (2024),Implementing a Financial Reporting Model under the Web-Based Financial Reporting,International Journal of Finance & Managerial Accounting,9(33.)

Conference Papers

Journal Papers

 • Presenting a model to prevent tax evasion, from the perspective of the employees of the country's tax affairs organization منتشر شده در International Journal of Nonlinear Analysis and Applications (1403)
 • تاثیر اجرای مدل گزارشگری مالی تحت وب بر بازار سهام و اجتناب از مالیات منتشر شده در Accounting and financial transparency (1403)
 • ارائه مدلی برای توسعه انگیزش حسابداران بخش عمومی منتشر شده در Journal of accounting knowledge (1402)
 • ارائه الگویی برای سنجش اجرای گزارشگری مالی تحت وب منتشر شده در Modern Management Engineering (1402)
 • تاثیر اجرای گزارشگری مالی تحت وب بر مدیریت سود با تاکید بر نقش تعدیل کننده هزینه نمایندگی منتشر شده در Journal of development & capital (1402)
 • بکارگیری روش الکتره برای تعیین آثار خلاف قاعده تقویمی در شرکت های شیمیایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران منتشر شده در Financial engineering and portfolio management (1401)
 • A Combined Model for Prediction of Financial Software Learning Rate based on the Accounting Students’ Characteristics منتشر شده در Advances in Mathematical Finance and Applications (1401)
 • بررسی تاثیر روند رشد بیماری کرونا و ارزهای دیجیتال و نوسان قیمت سهام بر حباب قیمتی سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران منتشر شده در Quarterly Financial Accounting (1401)
 • تاثیر مدل تیپ شناسی شخصیتی فریدمن و روزنمن بر میزان تشخیص و وصول مالیات منتشر شده در Journal of Financial and Behavioral Researches in Accounting (1400)
 • ارتباط سازه های فردی و اجتماعی برآموزش اخلاق حرفه ای حسابداری منتشر شده در Iranian Journal of Ethics in Science and Technology (1397)
 • عوامل موثر بررعایت اخلاق حرفه ای حسابداران منتشر شده در Iranian Journal of Ethics in Science and Technology (1396)
 • مکوندی، سارا، بنی طالبی دهکردی، بهاره، جعفری، حمیدرضا." تاثیر اجرای مدل گزارشگری مالی تحت وب بر بازار سهام و اجتناب از مالیات ". فصلنامه حسابداری و شفافیت مالی، زمستان 1402 (1404)
 • مکوندی، سارا، بنی طالبی دهکردی، بهاره، جعفری، حمیدرضا." تاثیر اجرای گزارشگری مالی تحت وب بر مدیریت سود با تاکید بر نقش تعدیل کننده هزینه نمایندگی." فصلنامه توسعه و سرمایه. (1402)
 • مکوندی، سارا، بنی طالبی دهکردی، بهاره، جعفری، حمیدرضا." ارایه الگویی برای سنجش اجرای گزارشگری مالی تحت وب". فصلنامه مهندسی مدیریت نوین، زمستان 1402 (1402)
 • مبینی، نگین، بنی طالبی دهکردی، بهاره،" ارائه الگوی مفهومی کارآفرینی بازار مالی بر پایه هوش هیجانی"، نشریه علمی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، پاییز 1402. (1402)
 • سلیمانیان، محدثه، بنی طالبی دهکردی، بهاره،" نقش نوآوری دیجیتال در بازارهای مالی از منظر دانش و ارائه الگوی پیشنهادی" ،فصلنامه پیشرفتهای مالی و سرمایه گذاری، بهار 1402. (1402)
 • صادقی، سمانه؛ بنی طالبی دهکردی، بهاره؛ارایه الگوی حسابداری پایداری از منظر تئوری‏های اثباتی و هنجاری،فصلنامه حسابداری مدیریت،دوره 15، شماره 53، صفحات 18-1 . (1401)
 • رشیدی، عباس، بنی طالبی دهکردی، بهاره،"ارایه الگوی مفهومی سرمایه فکری از منظر نوآوری "،فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریتی، شماره 54، دوره 15، آذرماه 1401 (1401)
 • غفاری مهدی، جعفری دهکردی حمیدرضا، آذر عادل، بنی طالبی دهکردی بهاره،" شناسایی مهم ترین شاخص های گزارشگری حقوق بین نسلی در ایران: گامی در جهت بهبود سیستم گزارشگری و ارتقای سطح پاسخگویی دولت"، فصلنامه دانش حسابرسی، زمستان 1401 (1401)
 • مظاهری سیچانی، فرامرز، جعفری دهکردی، حمیدرضا، بنی طالبی دهکردی، بهاره، دائی کریم زاده، سعید،" بررسی تاثیر روند رشد بیماری کرونا و ارزهای دیجیتال و نوسان قیمت سهام بر حباب قیمتی سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران".فصلنامه حسابداری مالی، .1401 (1401)
 • امینی خوئی، فیروز؛ بنی طالبی دهکردی، بهاره ؛بررسی ارتباط بین تیپ های شخصیتی و سبک یادگیری در دانشجویان رشته حسابداری با استفاده از نظریه سبک یادگیری کُلب، فصلنامه علمی - پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت ، دوره 10، شماره 38، تابستان 1400 (1400)
 • بنی طالبی دهکردی، بهاره ؛تبیین پویا شناسی سیستم ها در ساختار سیستم اطلاعات حسابداری از منظر دانش،فصلنامه علمی - پژوهشی حسابداری مدیریت ، دوره 14، شماره 48، بهار 1400 (1400)
 • صادقی ده چشمه، صادق؛ بنی طالبی دهکردی، بهاره؛ تبیین نقشه های مفهومی جهت آموزش حسابداری بر اساس تئوری یادگیری آزوبل، فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت. (1400)
 • سمرقندی، حامد؛ بنی طالبی دهکردی، انتخاب بهینه کنشگران غیر انسانی موثر بر سیستم اطلاعات حسابداری، فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت. (1400)
 • غفوری نژاد، عبدالله؛ بنی طالبی دهکردی، بهاره ؛تبیین بکارگیری استرتژی های نوآوردر سیستم حسابداری مدیریت از منظر تئوری ناهماهنگی، فصلنامه علمی - پژوهشی حسابداری مدیریت ؛دوره 13، شماره 46، (1399)
 • تاراسی ،مجتبی؛ بنی طالبی دهکردی، بهاره ؛زمانی، بهزاد؛ پیش بینی گزارشگری مالی متقلبانه از طریق شبکه عصبی مصنوعی(ANN) فصلنامه علمی - پژوهشی حسابداری مدیریت ؛دوره 12، شماره 40، بهار ۱۳۹۸ (1398)
 • فرزین، فرشیده؛ بنی طالبی دهکردی، بهاره؛ بخشی نژاد، محمود، ارتباط سازه های فردی و اجتماعی برآموزش اخلاق حرفه ای حسابداری، فصلنامه علمی پژوهشی اخلاق در علوم و فنّاوری ، شماره ۱ ٬ بهار 1397 (1397)
 • خسروی ،رضا؛ بنی طالبی دهکردی، بهاره،بیین نظریه ساختاردهی گیدنز در تحقیقات حسابداری از منظر دانش ، فصلنامه علمی - پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت ،شماره ۲۵ ٬ بهار ۱۳۹۷ (1397)
 • رحیمی کاکلکی ،مینا، بنی طالبی دهکردی، بهاره،پیک فلک،جمشید،بررسی میزان رعایت مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای توسط اعضاء جامعه‌ی حسابداران رسمی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" ، فصلنامه علمی پژوهشی اخلاقدر علوم و فنّاوری،دوره 12 ،شماره 1، بهار 1396 (1396)
 • بنی طالبی دهکردی، بهاره، " تأثیر بکارگیری الگوی تفکر خلاق «رانکو و چاد » بر پرورش مهارتهای حسابداری مدیریت دانشجویان رشته حسابداری" ، فصلنامه علمی - پژوهشی حسابداری مدیریت ،سال 10،شماره 33،تابستان 1396 (1396)
 • بنی طالبی دهکردی، بهاره، "تحلیل محتوای پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاههای ایران " فصلنامه علمی - پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت ،سال پنجم،شماره 17،بهار 1395 (1395)
 • فرزین ، فرشیده، بنی طالبی دهکردی، بهاره،بخشی نژاد ،محمود، " مقایسه اولویت بندی راهکارهای موضوعی- محتوایی و انگیزشی-ساختاری آموزش اخلاق حرفه ای حسابداری به دانش آموزان و دانشجویان رشته حسابداری از دیدگاه دبیران هنرستان و استادان دانشگاه " فصلنامه علمی - پژوهشی حسابداری مدیریت ، سال نهم،شماره 29، تابستان 1395 (1395)
 • نادری ،سپیده، بنی طالبی دهکردی، بهاره، غضنفری ، احمد، "بررسی تأثیر تیپ های شخصیتی A ،B،C و D حسابرسان بر محتوای گزارش حسابرسی، فصلنامه علمی - پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت ، دوره 5، شماره 20، زمستان 1395 (1395)
 • فریدون رهنمای رودپشتی، بهاره بنی طالبی دهکردی، هاشم نیکومرام ، قدرت الله طالب نیا، " تبیین نظریه شبکه کنشگران (ANT) در حسابداری از منظر دانش " ،فصلنامه علمی - پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت ،سال چهارم،شماره 16،زمستان 1394 (1394)
 • فریدون رهنمای رودپشتی، بهاره بنی طالبی دهکردی، "تجزیه و تحلیل محتوای نشریات دارای رتبه علمی- پژوهشی در زمینه مالی و مقایسه با نشریه Finance آمریکا " مجله دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، سال چهارم ،شماره 21،بهار 1393 (1393)
 • فریدون رهنمای رودپشتی، بهاره بنی طالبی دهکردی، هاشم نیکومرام، " حسابداری و تکنولوژی " فصلنامه علمی - پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت ،سال سوم،شماره 10،تابستان 1393 (1393)
 • فریدون رهنمای رودپشتی، بهاره بنی طالبی دهکردی، " تجزیه و تحلیل محتوای نشریات دارای رتبه علمی- پژوهشی در زمینه حسابداری و مدیریت مالی با مدل پانل دیتا "، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت،شماره 27،زمستان 1393 (1393)
 • فریدون رهنمای رودپشتی، بهاره بنی طالبی دهکردی، مریم کاویان،"تجزیه و تحلیل محتوای نشریات دارای رتبه علمی- پژوهشی در زمینه حسابداری"فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت ،زمستان 1391 (1391)

Books

 • کتاب راهبردهای نوین در توسعه حسابداری از منظر دانش (جهاد دانشگاهی) - 1402 - Persian
 • کتاب رویکردهای نوین در توسعه بازارهای مالی از منظر دانش (جهاد دانشگاهی) - 1402 - Persian
 • کتاب مباحث نوین توسعه حسابداری مدیریت از منظر دانش (جلد دوم) (انتشارات هوشمند تدبیر) - 1401 - Persian
 • کتاب دایره المعارف پیشگامان، مشاهیر و نخبگان دانش حسابداری(جهان و ایران) (انتشارات هوشمند تدبیر- تهران) - 1399 - Persian
 • کتاب نظام اطلاعات حسابداری مدیریت مبتنی بر شبکه کنشگران (انتشارات ترمه-تهران) - 1395 - Persian
 • کتاب مباحثی نوین در حسابداری مدیریت:رویکرد توسعه دانش (انتشارات ترمه-تهران) - 1393 - Persian

Teaching Experience

Education

جوایز و افتخارات

 • دانشجوی برگزیده دوره دکتری واحد علوم تحقیقات تهران (1394)
 • رتبه اول دوره دکتری تخصصی (1391)

Other

 • داور و عضو کمیته علمی بیش از سی کنفرانس معتبر داخلی و بین المللی
 • داور مجلات علمی پژوهشی داخلی
 • مدرس دوره های تخصصی حسابداری دستگاهها و انجمن های حرفه ای