بررسی مفهوم ایمان از دیدگاه کی یرکگور

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 559

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HSLCONF03_005

تاریخ نمایه سازی: 5 اردیبهشت 1399

Abstract:

توجه به نقش دین و ارتباط آن باعقل همواره موردتوجه اندیشمندان و متفکران سراسر جهان و تمامی ادیان به ویژه مسیحیتبوده است. دراین بین بررسی مفهوم ایمان از دیدگاه اندیشمندان در این زمینه می تواند شناختی نسبی به این مسئله به ما ارائهدهد؛ بنابراین در این مقاله با رویکردی توصیفی در پی آن هستیم تا به بررسی مفهوم و ماهیت ایمان از دیدگاه فیلسوفمسیحی کی یرکگور بپردازیم. او به عنوان پدر فلسفه ی اگزیستانسی شناخته می شود، فلسفه ای که به نوعی اعتراض به تفکراتپیش ینی است. در فلسفه ی وی جایی برای عقل وجود ندارد و تنها چیزی را که لازم می داند شور و ذهنیت است. او معتقداست وحی و الهام خلاف عقل است. کی یرکگور انسان را محور همه چیز می داند و ایمان را امری واقعی نمی داند. به نظر ویایمان یعنی خطر کردن همراه با شور و عشق که البته همراه با رنج و درد است. از دیدگاه وی ایمان حقیقتی انفسی است.مهمترین ویژگی ایمان در نظر کی یرکگور توجه به خدا و درک حضور اوست.

Authors

سوسن ایزدی دستنایی

دانشجوی کارشناسی ارشد ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه شهرکرد

علیرضا فهیم

استادیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه شهرکرد