Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Report
Title

طراحی و استقرار ساز و کار لازم برای انتخاب تجهیزات و ارزیابی مشخصات فنی آن ها با هدف کاهش تلفات انرژی الکتریکی

طراحی و استقرار ساز و کار لازم برای انتخاب تجهیزات و ارزیابی مشخصات فنی آن ها با هدف کاهش تلفات انرژی الکتریکی
نوع محتوی : گزارشتاریخ انتشار: 1399
DOI: 10.30503/nripress.2020.039
کد COI Report: R-1194319تاریخ درج در سایت: 12 اردیبهشت 1400
زبان اصلی Report: Persian دسته بندی علمی Report: مهندسی برق و الکترونیک - انرژی و قدرت - انرژی الکتریکی
View: 581Pages: 515
Year: 1399

Free download

جهت دریافت فایل های پیوست این Report بایستی عضو سیویلیکا شوید. چنانچه عضو سیولیکا هستید لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید فایل ها را مشاهده و دریافت نمایید.

Authors

Abstract:

مطرح شدن لزوم توجه جدی به کاهش تلفات در شبکه های توزیع و معرفی چارچوب مدون ومشخص برای طرح های کاهش تلفات،شرایط مناسبی را برای فعالان این بخش فراهم آورده است. از سوی دیگر با در نظر گرفتن قیمت واقعی تلفات،ارزش و اهمیت طرح های این چنینی بیش از پیش نمایان می گردد و زمینه و انگیزه ی لازم را برای کنکاش در بخشهای مختلف شبکه های توزیع به منظور ارائه ی راهکارها و طرح های کاهش تلفات فراهم می آورد. تلفات ازنظر شرکت های توزیع کننده ی انرژی الکتریکی، تفاضل انرژی تحویلی و انرژی خروجی است. اگر تلفات ازنظر اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد، تلفات، تفاضل انرژی خریداری شده و انرژی فروخته شده به شمار می آید.

تلفات شبکه های توزیع نیروی برق درصد بالایی از کل تلفات شبکه ی الکتریکی است.با توجه به این موضوع، سرمایه گذاری در جهت کاهش تلفات انرژی می تواند باعث آزادسازی ظرفیت تولید گردد. به این معنی که با انجام سرمایه گذاری مناسب و مهندسی شده می توان به جای ساخت نیروگاه های پرهزینه، تلفات شبکه ی الکتریکی را کاهش داد. بدین منظور باید ضمن بررسی اطلاعات اولیه ی موردنیاز، مبنای محاسباتی طرح های پیشنهادی و الگوی دسته بندی آنها تشریح شود و در ادامه روش عملیاتی برای شناسایی پروژه هایی که در قالب طرح های زودبازده کاهش تلفات قرار می گیرند، ارائه گردد. سرمایه گذاری در بخش کاهش تلفات در کشور در سال های اخیر عمدتا بر روی مطالعات سیستمی و بهبود فرایند طراحی و بهره برداری صورت پذیرفته است. حال آنکه نقش تجهیزات به کاررفته در شبکه ی توزیع نیز در حوزه تلفات غیرقابل انکار است. بدین ترتیب، سعی شده است که به نقش تجهیزات در شبکه ی توزیع بیشتر پرداخته شود و تجهیزات اصلی تاثیرگذار در مقدار تلفات شبکه ، شناسایی شوند تا در مراحل بعدی پروژه شاخص های مناسبی به منظور ارزیابی آنها از دیدگاه میزان تلفات تولیدی، تعریف شود.

Keywords:

خطوط انتقال و توزیع نیرو , پست های انتقال و توزیع نیرو طراحی شبکه های توزیع

Report COI Code

This Report COI Code is . Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/1194319/

پیش گفتار Report

تلفات در شبکه هاي توزيع کشور در سالیان اخیر در موارد متعدد مورد مطالعه قرار گرفته است،خوشبختانه راهکارهاي اتخاذ شده در اين زمینه توانسته سطح نسبی تلفات در کشور را با يک روند نزولی مواجه سازد. مطالعات صورت پذيرفته عمدتاً موارد متنوعی از قبیل تلفات غیرفنی، تلفات طراحی، نقش بازآرايی و خازن گذاري در تلفات و مواردي از اين دست را مدنظر قرارداده و راهکارهاي ارائه شده با توجه به شرايط شبکه ي توزيع کشور با شدت و ضعف مختلف منجر به کاهش تلفات شده است. لیکن در اکثر مطالعات، اگرچه به تلفات تجهیزات اشاره شده اما اقدامات عملی و راهکار مناسب براي کاهش تلفات و افزايش بهره وري تجهیزات پیشنهاد نشده است. البته در اينجا يادآوري اين نکته ضروري است که در حوزه ي ترانسفورماتور توزيع با توجه به ابلاغ شرکت توانیر، اقداماتی توسط شرکت هاي سازنده به منظور بهبود طراحی در يکی دو سال اخیر صورت پذيرفته است که اقدام مثبتی در اين مورد به شمار می آيد. براساس اين توضیحات، در پروژه ي حاضر به عنوان يک اقدام عملی در راستاي بهبود بهره وري تجهیزات مورد استفاده در شبکه ي توزيع، هدف آن است که از طريق ايجاد ساز و کار ارزيابی تلفات تجهیزات توزيع، امتیازاتی براي تجهیزات با بهره وري بالاتر در نظر گرفته شود. در شروع اين پروژه و در اين گزارش، ابتدا به شناسايی تجهیزات اصلی مولد تلفات در شبکه ي توزيع پرداخته می شود. گزارش حاضر تحت عنوان « شناسايی انواع تجهیزات اصلی مؤثر بر تلفات در شبکه ي توزيع » از چهار مرحله تشکیل شده است. در مرحله ي اول، مقدمه اي در مورد تلفات شبکه ي توزيع و عوامل اصلی ايجاد کننده ي آن ارائه می شود. مرحله ي دوم، سهم تلفات در بخشهای مختلف شبکه ي توزيع مشتمل بر شبکه ي فشارمتوسط، فشار ضعیف و ترانسفورماتورهاي توزيع مورد مطالعه قرارمی گیرد و تجربیات ملی و بین المللی در اين زمینه را بیان می کند. در مرحله ي سوم، تجهیزات مورد استفاده، قدري با تمرکز بیشتر مورد مطالعه قرار می گیرند و درصد تلفات ايجاد شده توسط آنها در شبکه ي توزيع بر اساس گزارش مراجع موجود بیان می گردد و در مرحله ي چهارم، جمعبندي و نتیجه گیري ارائه می شود که بر مبناي آن تجهیزات اصلی مولد تلفات در شبکه ي توزيع تعیین شده است.

گزارش حاضر توسط آقايان مهندسان مهدي يعقوبی و رضا صفائیان به مديريت آقاي دکتر گیلوانژاد تدوين شده است و آقاي دکتر تورج امرائی نظارت آن را بر عهده داشته اند.

فهرست مطالب Report

(برای نمایش کلیک نمایید)

طرحهای پژوهشی و مطالعاتی کشور

Research Info Management

New Papers

New Researchs

Share this page

More information about COI

COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

Support