بررسی تاثیر جهت گیری کارآفرینانه و بازار، مدیریت دانش بر تولید پاک (مورد مطالعه: تولید کنندگان محصولات ارگانیک آبگینه زنده رود اصفهان)

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 321

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CSIEM02_605

تاریخ نمایه سازی: 27 تیر 1400

Abstract:

در بسیاری از سازمان ها در شرایط کنونی به تولید محصول پاک در کنار مزیت رقابتی پایدار اهمیت داده می شود و تمرکز محض بر مزیت رقابتی می تواند بر روند کارآفرینی و نقش آن در توسعه کشور اثر نامطلوب داشته باشد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر جهت گیری کارآفرینانه، بازار و مدیریت دانش بر تولید پاک می باشد. روش مورد استفاده روش توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری مورد پژوهش شامل کلیه تولید کنندگان محصولات ارگانیک آبگینه زنده رود با جامعه آماری ۱۵۰ نفری می باشند. برای تعیین حجم نمونه از شیوه کل سرشماری استفاده شد و بر این اساس ۱۵۰ نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه ۵۸ سوالی بوده که روایی آن به صورت صوری به تایید اساتید دانشگاه رسیده، و پایایی آن نیز بر مبنای آلفای کرونباخ ۷۹ / ۰ مورد تایید قرار گرفت. داده های گردآوری شده با مدل معادلات ساختاری با نرم افزار Smart Pls مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بیانگر آن است که با توجه به آزمون معادلات ساختاری مشخص گردید که جهت گیری کارآفرینانه بر تولید پاک، جهت گیری بازار بر تولید پاک، جهت گیری مدیریت دانش بر تولید پاک تاثیر دارد. بنابراین کلیه فرضیه های پژوهش مورد تایید واقع می گردد. بر این اساس مهمترین راهکار اتخاذ رویکردی متناسب بر بازار، تعیین هدف و جهت معین همگام با کارآفرینی و استفاده از دانش، خلاقیت و بهره جستن از افراد متخصص و مجرب به تولید پاک اندیشید که در دنیای کنونی خود منجر به مزیت رقابتی پایدار می باشد.

Authors

مریم احمدی زهرانی

استادیار مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

مهدی کرباسی

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش تحول سازمانی، موسسه آموزش عالی امین، اصفهان، اصفهان، ایران