نقش انگیزش تحصیلی در تبیین رفتارهای پرخطر دانش آموزان اقشار آسیب پذیر

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 209

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CHILD-3-3_008

تاریخ نمایه سازی: 7 مهر 1400

Abstract:

زمینه و هدف: با توجه به میزان رو به افزایش رفتارهای پرخطر در دانش ­آموزان اقشار آسیب پذیر، نیاز است پژوهشگران به مطالعه بیشتری در زمینه شناخت عوامل مرتبط با آن بپردازند. یکی از این عوامل انگیزش تحصیلی هست؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش انگیزش تحصیلی در تبیین رفتارهای پرخطر دانش ­آموزان اقشار آسیب پذیر صورت گرفت. روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تمامی دانش آموزان ۱۸-۱۰ ساله اقشار آسیب پذیر استان کرمانشاه مشغول به تحصیل در سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ بود که تعداد ۱۰۰ نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس انگیزش تحصیلی والرند و همکاران (۱۹۹۲) و مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی زاده محمدی و همکاران (۱۳۹۱) استفاده شد و تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون چندگانه انجام گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که مولفه های انگیزش درونی (۵۶/۰- r=)، انگیزش بیرونی (۴۸/۰-= r) و بی انگیزگی (۳۸/۰ r=) با رفتارهای پرخطر همبستگی دارند. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که انگیزش درونی ۵۵ درصد از واریانس رفتارهای پرخطر را به صورت منفی پیش­بینی می کند. همچنین بی انگیزگی ۳۱ درصد واریانس رفتارهای پرخطر را پیش بینی می کند (۰۰۱/۰P<). نتیجه گیری: از یافته های این پژوهش استنباط می شود مولفه های انگیزش تحصیلی پیش بینی­ کننده های مهمی در بروز رفتارهای پرخطر دانش ­آموزان اقشار آسیب پذیر هستند؛ بنابراین ضروری است که در برنامه های آموزشی برای پیشگیری و کاهش رفتارهای پرخطر این افراد، به نقش انگیزش تحصیلی توجه ویژه شود.

Authors

زبیر صمیمی

Azarbaijan Shahid Madani University

حبیبه حیرتی

Islamic Azad University

سمیه رامش

tehran University

مسلم کردتمینی

ferdowsi University of Mashhad, Mashhad

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Thompson R, Lindsey MA, English DJ, Hawley KM, Lambert S, ...
 • Simpson JA, Griskevicius V, Kuo SI, Sung S, Collins WA. ...
 • Klein JD, Brown JD, Dykers C, Childers KW, Oliveri J, ...
 • Deci EL, Ryan RM. The" what" and" why" of goal ...
 • Miquelon P, Vallerand RJ, Grouzet FM, Cardinal G. Perfectionism, academic ...
 • Areepattamannil S, Freeman JG, Klinger DA. Intrinsic motivation, extrinsic motivation, ...
 • Marshik TT. Teachers' and students' psychological need satisfaction as predictors ...
 • Bong M, Skaalvik M. Academic self-concept and self-efficacy: How different ...
 • Deci EL, Ryan RM. Facilitating optimal motivation and psychological well-being ...
 • Komarraju M, Karau SJ. The relationship between the big five ...
 • Bryant AL, Schulenberg JE, O'Malley PM, Bachman JG, Johnston LD. ...
 • Weisani M, Gholamali LM, Ejei J. The Effect of Achievement ...
 • Irani Zadeh Mohammadi A, Ahmadabadi Z, Heidari M. Construction and ...
 • Meyers LS, Gamst G, Guarino AJ. Applied multivariate research: Design ...
 • Bachanas PJ, Morris MK, Lewis-Gess JK, Sarett-Cuasay EJ, Sirl K, ...
 • Karna A, Voeten M, Poskiparta E, Salmivalli C. Vulnerable children ...
 • Martin AJ, Marsh HW. Academic resilience and its psychological and ...
 • Cerasoli CP, Nicklin JM, Ford MT. Intrinsic motivation and extrinsic ...
 • Sorebo O, Halvari H, Gulli VF, Kristiansen R. The role ...
 • Patrick H, Knee CR, Canevello A, Lonsbary C. The role ...
 • Deci EL, Ryan RM. Handbook of self-determination research. Rochester, NY: ...
 • Katz I, Kaplan A, Gueta G. Students’ needs, teachers’ support, ...
 • Legault L, Gutsell JN, Inzlicht M. Ironic effects of antiprejudice ...
 • Williams GC, Niemiec CP, Patrick H, Ryan RM, Deci EL. ...
 • Ryan RM, Plant RW, O’Malley S. Initial motivations for alcohol ...
 • Moller AC, Deci EL, Ryan RM. Choice and ego depletion: ...
 • Muraven M, Gagne M, Rosman H. Helpful self-control: Autonomy support, ...
 • Bernier A, Carlson SM, Whipple N. From external regulation to ...
 • Legault L, Gutsell JN, Inzlicht M. Ironic effects of Anti-prejudice ...
 • Legault L, Inzlicht M. Self-determination, self-regulation, and the brain: Autonomy ...
 • Fujita K. On conceptualizing self-control as more than the effortful ...
 • Rohi Q, Hosseini SA, Badleh MT. Rahmani H. Academic motivation ...
 • Carreira JM. Relationship between motivation for learning EFL and intrinsic ...
 • Kusurkar RA, Croiset G, Ten Cate OTJ. Twelve tips to ...
 • Weinstein N, Deci EL, Ryan RM. Motivational determinants of integrating ...
 • Pamela J, Karen MP. Effects of A Memory Strategy on ...
 • Simpson JA, Griskevicius V, Kuo SI, Sung S, Collins WA. ...
 • Klein JD, Brown JD, Dykers C, Childers KW, Oliveri J, ...
 • Deci EL, Ryan RM. The" what" and" why" of goal ...
 • Miquelon P, Vallerand RJ, Grouzet FM, Cardinal G. Perfectionism, academic ...
 • Areepattamannil S, Freeman JG, Klinger DA. Intrinsic motivation, extrinsic motivation, ...
 • Marshik TT. Teachers' and students' psychological need satisfaction as predictors ...
 • Bong M, Skaalvik M. Academic self-concept and self-efficacy: How different ...
 • Deci EL, Ryan RM. Facilitating optimal motivation and psychological well-being ...
 • Komarraju M, Karau SJ. The relationship between the big five ...
 • Bryant AL, Schulenberg JE, O'Malley PM, Bachman JG, Johnston LD. ...
 • Weisani M, Gholamali LM, Ejei J. The Effect of Achievement ...
 • Irani Zadeh Mohammadi A, Ahmadabadi Z, Heidari M. Construction and ...
 • Meyers LS, Gamst G, Guarino AJ. Applied multivariate research: Design ...
 • Bachanas PJ, Morris MK, Lewis-Gess JK, Sarett-Cuasay EJ, Sirl K, ...
 • Karna A, Voeten M, Poskiparta E, Salmivalli C. Vulnerable children ...
 • Martin AJ, Marsh HW. Academic resilience and its psychological and ...
 • Cerasoli CP, Nicklin JM, Ford MT. Intrinsic motivation and extrinsic ...
 • Sorebo O, Halvari H, Gulli VF, Kristiansen R. The role ...
 • Patrick H, Knee CR, Canevello A, Lonsbary C. The role ...
 • Deci EL, Ryan RM. Handbook of self-determination research. Rochester, NY: ...
 • Katz I, Kaplan A, Gueta G. Students’ needs, teachers’ support, ...
 • Legault L, Gutsell JN, Inzlicht M. Ironic effects of antiprejudice ...
 • Williams GC, Niemiec CP, Patrick H, Ryan RM, Deci EL. ...
 • Ryan RM, Plant RW, O’Malley S. Initial motivations for alcohol ...
 • Moller AC, Deci EL, Ryan RM. Choice and ego depletion: ...
 • Muraven M, Gagne M, Rosman H. Helpful self-control: Autonomy support, ...
 • Bernier A, Carlson SM, Whipple N. From external regulation to ...
 • Legault L, Gutsell JN, Inzlicht M. Ironic effects of Anti-prejudice ...
 • Legault L, Inzlicht M. Self-determination, self-regulation, and the brain: Autonomy ...
 • Fujita K. On conceptualizing self-control as more than the effortful ...
 • Rohi Q, Hosseini SA, Badleh MT. Rahmani H. Academic motivation ...
 • Carreira JM. Relationship between motivation for learning EFL and intrinsic ...
 • Kusurkar RA, Croiset G, Ten Cate OTJ. Twelve tips to ...
 • Weinstein N, Deci EL, Ryan RM. Motivational determinants of integrating ...
 • Pamela J, Karen MP. Effects of A Memory Strategy on ...
 • نمایش کامل مراجع