ارزیابی خصوصیات زراعی، فیزیولوژیکی و میزان تحمل خشکی در تعدادی از ژنوتیپ های اصلاحی گندم دوروم

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 252

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JCB-12-36_012

تاریخ نمایه سازی: 17 مهر 1400

Abstract:

   به­منظور بررسی ویژگی های زراعی، فیزیولوژیکی و میزان تحمل خشکی و شناسایی صفات آگرو-فیزیولوژیک مرتبط با تنش خشکی، ۱۹ ژنوتیپ گندم دوروم شامل ۱۷ لاین اصلاحی پیشرفته به ­همراه دو رقم شاهد (ساجی و ذهاب) در آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دو شرایط جداگانه تنش (دیم) و بدون تنش (آبیاری تکمیلی) در سال زراعی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ در معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور (ایستگاه سرارود) مورد بررسی قرار گرفتند. ژنوتیپ ها بر اساس عملکرد دانه، صفات آگرو-فیزیولوژیک و برخی از شاخص های مقاومت به خشکی مبتنی بر عملکرد دانه از قبیل شاخص تحمل تنش (STI)، میانگین هندسی بهره وری (GMP)، متوسط بهره وری (MP)، شاخص پایداری عملکرد (YSI)، شاخص حساسیت به تنش(SSI ) و شاخص تحمل (TOL) مورد ارزیابی قرار گرفتند. بر اساس نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین، اختلاف آماری معنی داری از لحاظ برخی صفات مطالعه شده بین ژنوتیپ های مورد بررسی وجود  داشت. ژنوتیپ های URRACA، BERKMEN//۶۸.۱۱۱/WARD و ALTAR۸۴/STINT//… دارای بیشترین میانگین عملکرد در هر دو شرایط تنش و بدون تنش بودند. بر اساس نتایج تجزیه گرافیکی بای پلات ژنوتیپ در صفت، همبستگی بین صفات مورد بررسی با عملکرد دانه در دو شرایط رطوبتی، متفاوت بود که بیانگر تاثیر تنش خشکی بر عملکرد دانه و نقش سایر صفات مورد بررسی در تعیین عملکرد ژنوتیپ های مورد بررسی می باشد. عملکرد دانه در شرایط تنش با صفات طول سنبله، تعداد دانه در سنبله، دوره پر شدن دانه، عملکرد زیست توده و تعداد روز تا گلدهی و در شرایط بدون تنش با صفات تعداد دانه در سنبله، عملکرد زیست توده و شاخص برداشت همبستگی مثبت نشان داد. ارزیابی ژنوتیپ ها بر اساس شاخص های مقاومت به خشکی نشان داد که شاخص های STI، GMP و MP با عملکرد دانه در هر دو شرایط رطوبتی همبستگی مثبت و معنی داری نشان دادند، لذا انتخاب ژنوتیپ ها بر اساس این شاخص ها منجر به انتخاب ژنوتیپ هایی با عملکرد بالاتر در هر دو شرایط تنش و غیر تنش می گردد. بر اساس نتایج حاصل، ژنوتیپ شماره ۱۲ با بیشترین میزان شاخص تحمل خشکی دارای بیشترین میزان عملکرد در هر دو شرایط رطوبتی بود، بدین صورت که در شرایط دیم این ژنوتیپ ۳۹/۸ درصد نسبت به شاهد برتر آزمایش (رقم ذهاب) افزایش عملکرد نشان داد که معادل ۱۴۲۰ کیلوگرم در هکتار می باشد و در شرایط آبیاری تکمیلی ۱۵ درصد نسبت به شاهد برتر آزمایش (رقم ساجی) افزایش عملکرد داشت که معادل ۸۳۴ کیلوگرم در هکتار بود. این ژنوتیپ بر اساس نمایش بای پلات ژنوتیپ در صفت دارای بیشترین عملکرد، زودرسی متوسط، بیشترین طول دوره پر شدن دانه، کمترین تبادل روزنه ای و دمای کانوپی و بیشترین عملکرد کوانتوم، طول سنبله و عملکرد زیست توده بود. این ویژگی های زراعی و فیزیولوژیکی باعث افزایش میزان تحمل خشکی در این ژنوتیپ گردیده است که لازم است در برنامه اصلاحی گندم دوروم مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.

Authors

فیروز شیروانی

Lorestan University

ماساالله دانشور

Lorestan University

احمد اسماعیلی

Lorestan University

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Abdoli, M., M. Saeidi, S. Jalali-Honarmand, S. Mansourifar and M.E. ...
 • Ahmadi, A. and D. Baker. ۲۰۰۱. The effect of water ...
 • Alavi Sini, S.M., J. Saba and J. Nasiri. ۲۰۱۳. Evaluation ...
 • Anjum, S.A., X-y. Xie, L-c. Wang, M.F. Saleem, C. Man ...
 • Aycicek, M. and T. Yildirim. ۲۰۰۶. Path coefficient analysis of ...
 • Barrs, H.D. ۱۹۶۸. Determination of water deficits in plant tissues. ...
 • Bogale, A., K. Tesfaye and T. Geleto. ۲۰۱۱. Morpholigical and ...
 • Bouslama, M. and W.T. Schapaugh. ۱۹۸۴. Stress tolerance in soybean, ...
 • Chalish, L. and S. Houshmand. ۲۰۱۱. Estimate of heritability and ...
 • Chen, X., D. Min, T.A. Yasir and Y.G. Hu. ۲۰۱۲. ...
 • Dolferus, R., X. Ji and R.A. Richards. ۲۰۱۱. Abiotic stress ...
 • Ercoli, L., L. Lulli, M. Mariotti, A. Masoni and I. ...
 • Farshadfar, E. and R. Amiri. ۲۰۱۸. Assessment of drought resistance ...
 • Farshadfar, E., P. Elyasi and H. Hasheminasab. ۲۰۱۳. Incorporation of ...
 • Fernandez, G.C.J. ۱۹۹۲. Effective Selection Criteria for Assessing Stress Tolerance. ...
 • Fischer, R.A. and R. Maurer. ۱۹۷۸. Drought resistance in spring ...
 • Ganbalani, A.N., G.N. Ganbalani and D. Hassanpanah. ۲۰۰۹. Effects of ...
 • Hoffmann, W.A. and H. Poorter. ۲۰۰۲. Avoiding bias in calculations ...
 • Islam, M., K.M. Haque, N. Akter and M.D. Karim. ۲۰۱۴. ...
 • Kamrani, M. ۲۰۱۵. Relationship among agro-morphological traits in bread wheat ...
 • Liu, H., I.R. Searle, D.E. Mather, A.J. Able and J.A. ...
 • Moghaddasi, L., V. Rashidi and A. Haghighi. ۲۰۱۰. Effect of ...
 • Mohammadi, R. ۲۰۱۶. Efficiency of yield-based drought tolerance indices to ...
 • Mohammadi, R. and A. Amri. ۲۰۱۱. Graphic analysis of trait ...
 • Mohammadi, R., A.R. Etminan and L. Shoshtari. ۲۰۱۹. Agro-physiological characterization ...
 • Efficiency of screening techniques for evaluating durum wheat genotypes under mild drought conditions [مقاله ژورنالی]
 • Mohammadi, R., M. Geravandi, R. Haghparast, R. Rajabi, A. Abdulahi, ...
 • Moori, S., Y. Emam and H.A. Karimzadeh Sourashjani. ۲۰۱۲. Evaluation ...
 • Morison, J.I.L., N.R. Baker, P.M. Mullineaux and W.J. Davies. ۲۰۰۸. ...
 • Muhammad, K. and K. Ihsan. ۲۰۰۴. Heritability, correlation and path ...
 • Munns, R., R.A. James, X.R.R. Sirault, R.T. Furbank and H.G. ...
 • Naghdipoor, A., M. Khodarahmi, A. Poorshahbazi and M. Ismaeilzadeh. ۲۰۱۰. ...
 • Nouri, A., A. Etminan, J.A. Teixeira DaSilva and R. Mohammadi. ...
 • Nouri-Ganbalani, A., G. Nouri-Ganbalani and D. Hassanpanah. ۲۰۰۹. Effects of ...
 • Nourmand-Moayyed, F., M.A. Rostami and M.R. Ghanadha. ۲۰۰۱. Evaluation of ...
 • Pacheco, A., M. Vargas, G. Alvarado, F. Rodríguez, J. Crossa ...
 • Pask, A., J. Pietragalla and D. Mullan. ۲۰۱۲. Physiological Breeding ...
 • Peterson, D.M., D.M. Wesenberg, D.E. Burrup and C.A. Erickson. ۲۰۰۵. ...
 • Rahimi Chegeni, A., M.R. Bihamta and M. Khodarahmi. ۲۰۱۷. Evaluation ...
 • Rahmati H, A. Nakhzari Moghadam, A. RahemiKarizaki and Z. avarseji. ...
 • Reynolds, M., D. Bonnett, S.C. Chapman, R.T. Furbank, Y. Manes, ...
 • Ristic, Z., U. Bukovnik and P.V.V. Prasad. ۲۰۰۷. Correlation between ...
 • Rosielle, A.A. and J. Hamblin. ۱۹۸۱. Theoretical aspects of selection ...
 • Sharifi-Alhoseini, M. and M. Ezzat Ahmadi. ۲۰۱۲. Evaluation of terminal ...
 • Sio-Se Mardeh, A., A. Ahmadi, K. Poustini and V. Mohammadi. ...
 • Trethowan, R. and W. Pfieffer. ۱۹۹۹. Challenges and future strategies ...
 • Waraich, E.A., R. Ahmad, M. Ashraf, Y. Saifullah and M. ...
 • Xu, N., M. Fok, J. Li, X. Yang and W. ...
 • Yan, W. and J. Frégeau-Reid. ۲۰۱۸. Genotype by Yield Trait ...
 • Yan W. and I.R. Rajcan. ۲۰۰۲. Biplot analysis of test ...
 • Yang, J.C. and J.H. Zhang. ۲۰۰۶. Grain filling of cereals ...
 • Yang, R.C., S. Jana and J.M. Clarke. ۱۹۹۱. Phenotypic diversity ...
 • Zwart, S.J. and W.G.M. Bastiaanssen. ۲۰۰۴. Review of measured crop ...
 • نمایش کامل مراجع