مقالات گندم در کشاورزی

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات گندم درکشاورزی اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه گندم جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 16,918 مقاله در زمینه گندم استخراج شده است.

لیست مقالات گندم در کشاورزی

1. مطالعه واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم در رقابت با علف هرز خردل وحشی در گرگان
2. جریان انرژی و پتانسیل گرمایش جهانی در مزارع ذرت دانه ای (شهرستان گرگان)
3. مطالعه روش های مدیریت شیمیایی و اکولوژیکی علف های هرز سیب زمینی (Solanum tuberosum L.)
4. بررسی رقابت پذیری ژنوتیپ های مختلف گندم نان با علف های هرز و برخی تغییرات کمی و کیفی آنها در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی
5. ارزیابی سازگاری و پایداری عملکرد دانه لاین های گندم نان در آزمایشات یکنواخت سراسری اقلیم سرد و معتدل سرد تحت شرایط دیم در ارومیه
6. بررسی ارزش غذایی و امکان سیلوپذیری گیاه خودروی خرفه (Portulaca oleracea L.) بدون یا مخلوط با سبوس گندم
7. بررسی تلفات دانه گندم در برداشت با کمباین های مختلف در استان اردبیل و ارائه راهکارهای کاهش آن
8. پیامد هوموسی شدن کاه گندم و سترون سازی آن بر نگهداشت و سینتیک رهاسازی سرب جذب شده
9. ارزیابی الگوی بیان ژن کاتالاز و میزان آنزیم آن در واکنش به تنش خشکی در ارقام گندم در شرایط مزرعه
10. ضرورت تغییر تیپ های بهره وری رایج منطقه هوراند
11. پاسخ عملکرد دانه سه رقم گندم به تلقیح با باکتری آزوسپیریلوم در تاریخ های مختلف کاشت
12. مقایسه پارامترهای جدول زندگی شته روسی گندم، Diurpahis noxia و زنبور پارازیتویید آن، Diaeretiella rapae در دماهای ثابت (مقاله ی انگلیسی)
13. کارآئی مدل های پهنه بندی اکولوژیکی–زراعی و واگنینگن در برآورد پتانسیل تولید اراضی
14. بررسی وقوع فرارفت در طول فصل رشد گیاهان زراعی بهاره و پاییزه در منطقه کرکج تبریز
15. تاثیر محلول پاشی پتاسیم، سالیسیلیک اسید و گاما آمینو بوتریک اسید بر عملکرد، اجزا عملکرد و جذب نیتروژن، فسفر و پتاسیم در ژنوتیپ های گندم نان با شرایط تنش شوری خاک
16. اثر انواع پرایمینگ بذر بر برخی پارامترهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی در گیاه گندم تحت تنش شوری
17. اثرات کوتاه مدت مدیریت شخم و بقایای گیاهی با آیش پنبه بر روی عملکرد دانه و کیفیت گندم
18. بررسی اثر کود زیستی ازتوباکتر و مدیریت کود اوره، توام با کود حیوانی بر عملکرد و پروتئین گندم دیم
19. بررسی فاکتورهای بیماری زایی در قارچ Blumeria graminis f. sp. tritici عامل بیماری سفیدک سطحی گندم در مناطق مختلف کشور با کاشت خزانه تله
20. بررسی تاثیر آبیاری با استفاده از زه آب نیشکر برروی خصوصیات کیفی خاک و عملکرد ۲۰ ژنوتیپ گندم در جنوب خوزستان
21. تعیین مقاومت تعدادی از ژنوتیپ های گندم نسبت به بیماری پوسیدگی های طوقه و ریشه ناشی از گونه های <Fusarium culmorum> و <F. pseudograminearum>
22. بررسی، تعیین ترکیبات آرد و فرمولاسیون مناسب خمیر برای تولید نان های مسطح
23. ارزیابی فنی بذرکارهای کاشت مستقیم (کاشت بی خاک ورزی) رایج در کاشت گندم در منطقه خراسان رضوی
24. تاثیر مقادیر و زمان قطع آب آبیاری بر عملکرد و کارآیی مصرف آب ارقام گندم در روش آبیاری بارانی
25. ارزیابی فنی بذرکارهای کاشت مستقیم (کاشت بی خاک ورزی) رایج در کاشت گندم در منطقه خراسان رضوی
26. بررسی اثر عمق جایگذاری لوله های قطره چکان داربر عملکرد و کارایی مصرف آب گندم زمستانه تحتآبیاری قطره ای زیر سطحی در شهرستان سنندج
27. بهینه سازی تولید انبوه زادمایه گونه های فوزاریوم در زمان کوتاه
28. تعیین سطح زیان اقتصادی مینوز برگ غلات Syringopais temperatella Led. (Lep.: Elachistidae) در خوزستان
29. ارزیابی ارقام رایج و لاین های امیدبخش گندم و یک رقم جو نسبت به خسارت زنبور ساقه خوار غلات
30. شناسایی صفات مرتبط با عملکرد گندم در شرایط تنش خشکی دوره ای با روش تجزیه تشخیص
31. تاثیر روی و پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط آبیاری معمول و کم آبیاری
32. اثر مصرف اسید سالیسیلیک بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام مقاوم و حساس به شوری گندم در شرایط شور
33. ارزیابی اثر کاربرد زئولیت طبیعی و سولفات روی بر عملکرد و صفات زراعی گندم (Triticum aestivum) رقم مهدوی
34. مقایسه عملکرد و برخی از صفات زراعی ارقام جدید گندم نان در شهرستان کرمان (منطقه سرد)
35. واکنش عملکرد و اجزای عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) رقم مروارید به شدت های مختلف نور در شرایط رقابت با علف های هرز
36. اثر تراکم بوته و مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه دو رقم گندم در شرایط محیطی شوشتر
37. تاثیر شوری خاک و تلقیح بذر با باکتری های افزاینده رشدی PGPR بر مقادیر سدیم و پتاسیم، هدایت روزنه ای و عملکرد گندم
38. اثر سطوح مختلف خاک ورزی و مدیریت بقایا بر عملکرد کمی و کیفی گیاه گندم در شرایط آب و هوایی خوزستان
39. تاثیر تغییر اقلیم بر تقویم زراعی گندم بر مبنای سناریوی خوشبینانه واداشت تابشی (مطالعه موردی: جنوب استان خوزستان)
40. بهبود خواص فیزیکوشیمیایی و حسی کیک اسفنجی با استفاده از آرد ازگیل وحشی و آرد جوانه گندم
41. اثر خاک ورزی حفاظتی و روش آبیاری بر مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای در تولید گندم آبی
42. اثر کودهای آلی و نیتروژن بر کارایی مصرف آب، عملکرد و ویژگی های رشد گندم (رقم الوند)
43. اثر گوگرد و کود دامی بر عملکرد گندم و برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک
44. اثر کاه گندم فرآوری شده با باکتری های سلولولیتیک جداشده از دستگاه گوارش اسب بر عملکرد، گوارش پذیری، فراسنجه های تخمیری و خونی در بره های پرواری
45. اثر انواع مال بر محصول گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum L.) و کنترل علف های هرز
46. بررسی اثرات هورمونه های اکسین سیتوکینین و جیبرلین بر جوانه زنی و رشد گیاه های ارقام گندم تحت تنش شوری
47. بررسی ارقام بهاره گندم ایرانی در مرحله جوانه زنی تحت شرایط نرمال و تنش شوری با استفاده از شاخص های تحمل به تنش
48. نگاهی جامع به نان بعنوان کالایی اساسی در سبد غذایی مردم دنیا: تولید، مصرف و هزینه ها
49. مشروط کردن گندم با آب نمک و ارزیابی اثرات آن بر فعالیت آمیلاز، لیپاز و لیپوکسیژناز در آرد حاصل از آن
50. بررسی تاثیر تنش خشکی در مرحله پر شدن دانه و سطوح مختلف کود نیتروژن بر ارقام گندم نان در شرایط آب و هوایی کرمانشاه
51. تحلیل اقتصادی و ارزیابی افت دو نمونه کمباین کاه کوب متداول در کشور، مطالعه موردی: شهرستان ازنا (استان لرستان)
52. بررسی تاثیر گونه گندم و نسبت اختلاط آرد بر برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی سمنو
53. اثر رژیمهای مختلف آبیاری بر ارقام گندم۱
54. تاثیر کاربرد نیتروژن برکارایی برخی پهن برگکش های گندم در کنترل ارشته خطایی (Lepyrodiclis holosteoides Fenzl)
55. اثر تنش خشکی بر برخی ویژگی های بذر دو رقم گندم نانوایی با دو کیفیت متفاوت
56. غربال انبوه ۷۶ ژنوتیپ جو برای مقاومت به شته روسی گندم Diuraphis noxia (Hom.: Aphididae) در شرایط گلخانه ای
57. تاثیر تنش شوری و کاربرد قارچ درون زی ریشه Piriformospora indicaبر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم
58. بررسی تاثیر سطوح مختلف کود فسفاته و باکتری های محرک رشد گیاه بر فراهمی برخی عناصر غدایی و شاخص های عملکردی گندم
59. اثر فسفر و بازدارنده نیترات سازی ۳ و ۴ دی متیل پیرازول فسفات بر ویژگی های کمی و کیفی گندم
60. شناسایی و معرفی ارقام جدید گندم نان به منظور جایگزینی با ارقام قدیمی در مناطق گرم استان کرمان
61. بررسی امکان افزایش اثر بخشی سطوح مختلف کودهای نیتروژن و فسفر با تغییر تاریخ کاشت کود سبز ماش در کشت گندم پاییزه
62. بررسی تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه و ارتفاع ساقه ارقام و ژنوتیپ های پیشرفته گندم در شرایط تنش خشکی بعد از گرده افشانی
63. بررسی و مقایسه عملکرد لاین های امید بخش گندم دوروم DW- ۹۲- ۴ و DW- ۹۲- ۵ با ارقام شاهد شبرنگ و یاوارس در شرایط زارعین شهرستان ارزوییه استام کرمان
64. بررسی و مقایسه عملکرد لاین ها ی امیدبخش گندم نا ن S-۹۴-۱۲ و S-۹۴-۷ با ارقا م شاهد در شرایط زارعین شهرستان ارزوییه استان کرما ن
65. بررسی اثرات اندازه بذر و مصرف گوگرد بر عملکرد و اجزاء عملکرد سه ژنوتیپ گندم نان (Triticum aestivum L.) تحت شرایط شوری
66. بررسی برخی از ویژگی های مورفو- فیزیولوژیک، انتقال مجدد ماده خشک و عملکرد دانه گندم تحت کاربرد کلرمکوات کلراید، سولفات روی و نیتروکسین
67. Resistance of wheat cultivars to bird cherry-oat aphid, Rhopalosiphum padi (Hem.: Aphididae)
68. بررسی شاخص های رشد و تغییرات ساختاری دانه رست گندم در پاسخ به عصاره آبی کلزا
69. بررسی عملکرد و اجزای عملکرد مخلوط غلات مختلف به تنش آبی در شرایط اکولوژیکی گرم و خشک
70. مطالعه تاثیر افزودن پودر دانه بزرک بر ویژگی های رئولوژیکی خمیر نان
71. تاثیر برگ پاشی عصاره سیر بر وزن خشک و جذب پتاسیم گندم در شرایط تنش خشکی
72. افزایش قوه نامیه بذر گندم رقم دیم هما تحت تنش شوری در اثر پیش تیمار با باکتری های اندوفیت شورپسند
73. اثر پیش تیمار بذر گندم رقم آبی میهن با باکتری های اندوفیت شورپسند بر بهبود شاخص های جوانه زنی تحت تنش شوری
74. شناسایی ارقام مختلف گندم با استفاده از کلاسبندهای SVM و KNN بر پایه پردازش تصاویر دانه های جدا از هم
75. Sequential sampling of overwintered sunn pest, Eurygaster integriceps (Het.: Scutelleridae) in rainfed wheat fields in Borujerd, Iran
76. مقایسه روش های خاک ورزی رایج و حفاظتی و مقادیر مختلف کاشت بذر بر واکنش چند رقم جدید گندم دیم در شرایط دیم کرمانشاه
77. مقایسه اثر باکتریهای افزاینده رشد گیاه بر رشد و عملکرد گندم تحت شرایط گلدانی و مزرعهای به روش فراتحلیل
78. اثرات سبوس بر بیسکویت
79. بررسی اثرغلظت های مختلف جیوه بر شاخص های جوانه زنی ژنوتیپ های مختلف گنذم نان
80. بررسی عملکرد و عملکرد بیولوژیک و تعداد سنبله در واحد سطح ارقام و ژنوتیپ های پیشرفته گندم در شرایط تنش خشکی بعد از گرده افشانی
81. اولین گزارش از شکسته شدن ژن مقاومت Sr۳۱ در اردبیل توسط بیمارگر زنگ ساقه گندم (Puccinia graminis f. sp. tritici) (گزارش کوتاه علمی)
82. تاثیر بسترهای غذایی جامد بر میزان اسپورزایی و تولید کیتیناز Trichoderma harzianum Tr۶ و کنترل نماتد Meloidogyne javanica در گوجه فرنگی
83. تاثیرات کم آبیاری بر عملکرد دانه و خصوصیات کیفی شش رقم جدید گندم در کبوترآباد اصفهان۱
84. تاثیر افزودن سبوس خیس شده ، آرد مالت گندم ، و خمیر ترش بر کاهش اسیدفیتیک نان بربری
85. اثر تراکم کاشت و سایکوسل (ccc) بر رشد و عملکرد دانه گندم رقم (کراس آزادی)
86. تاثیر کاربرد عناصر ریز مغذی و هورمون اکسین بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم دوروم
87. تاثیر روش های مختلف خاکورزی و مدیریت بقایای گیاهی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم
88. تاثیر کود دامی و محلول پاشی اسید هیومیک بر برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گندم
89. اثر سیلیکون و کود زیستی نیتروکارا بر پارامترهای مورفوفیزیولوژیک گندم تحت رژیم های مختلف آبیاری
90. بررسی شاخص تغذیه نیتروژن، شاخصسبزینگی، غلظت نیتروژن وعملکرد گندم در رژیم های مختلف تغذیه ای
91. مقایسه کارایی کودهای زیستی نیتروژن و فسفر بر عملکرد کمی و کیفی رقم پیشتاز گندم
92. مقایسه و ارزیابی ردپای آب آبی، سبز و خاکستری گندم در اقلیم های مختلف ایران
93. پیش بینی عملکرد بیولوژیک گندم نان با استفاده از روشهای زمین آمار (شمال شهرستان داراب)
94. اثر آبیاری تکمیلی وکودهای زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم (Triticum aestivum L)
95. تعیین سطح مناسب جایگزینی بقایای لوبیا با کاه گندم یا سیلاژ ذرت در جیره پرواری
96. تاثیر دو نوع جلبک بر خصوصیات رشدی گیاه گندم و ریحان در شرایط تنش شوری
97. تاثیرکاربرد باکتری های آزاد کننده پتاسیم بر عملکرد سه رقم گندم نان (Triticum aestivum L.)
98. تاثیر علف کشهای بازدارنده ALS در شرایط دیم بر کنترل علفهای هرز وگیاه سوزی گندم
99. کاهش اسید فیتیک سبوس گندم و افزودن آن به نان بربری (تولید نان کامل سالم)
100. مقایسه تاثیر آرد مالت گندم و جو بدون پوشینه بر ویژگی های کیفی نان بربری