بررسی تاثیر ادراک مشتری بر قصدخرید مجدد بدمینتون بازان حرفه ای

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 201

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SPORTCONF07_101

تاریخ نمایه سازی: 19 دی 1400

Abstract:

هدف از پژوهش حاضر، تعیین تاثیر ادراک مشتری بر قصدخرید مجدد بدمینتون بازان حرفه ای، بود روش تحقیق از نوعتوصیفی- همبستگی می باشد و به شکل میدانی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، ۲۳۰ نفر از بدمینتون بازان حرفهای زن و مرد طبق آمار فدراسیون بدمینتون جمهوری اسلامی ایران در سرتاسر کشور در سال ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰ است که سابقهقهرمانی در مسابقات استانی، کشوری و بین المللی را دارند نمونه گیری این پژوهش بر اساس جدول کرجسی و مورگان انجامشد که با توجه به این جدول، ۱۴۸ بدمینتون باز انتخاب شد. در بخش ابزار جمع آوری اطلاعات، با توجه به هدف تحقیق،برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد ۱) پرسش نامه رحیم نیا و فاطمی (۱۳۹۱) برای متغییر ارزش ویژه برند؛۲) پرسش نامه کیم و بیک (۲۰۱۰) برای متغییر کیفیت درک شده برند ۳) پرسش نامه کیو و همکاران (۲۰۰۹) برایمتغییر ارزش درک شده و ۴) پرسش نامه بیک و همکاران (۲۰۱۰) برای متغییر قصد خرید مجدد استفاده گردید. برایاطمینان از روایی پرسشنامه ها، از نظرات ۱۰ تن از اساتید صاحب نظر در زمینه مدیریت ورزشی استفاده شد و نظرات آنان درپرسشنامه نهایی لحاظ گردید. همچنین برای اطمینان از پایایی پرسشنامه ها ۳۰ نسخه آن در مطالعه مقدماتی بر روی نمونهبه طور کاملا تصادفی توزیع شد و برای ضریب پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب پایایی درونی برای ادراکمشتری (۹۳ / ۰) و قصد خرید مجدد (۹۳ / ۰) بدست آمد در ادامه برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارهای اس پی اس اسنسخه ۲۲ و اسمارت پلاس نسخه ۳ در سطح معناداری p≤۰.۰۵ استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که ادراک مشتری برقصدخرید مجدد بدمینتون بازان حرفه ای تاثیر معناداری دارد (β=۰/۸۲, t=۲۲/۲۷). همچنین مدل پژوهش از برازشمطلوبی برخودار بود (GOF=۰/۷۱). لذا تولیدکنندگان و فروشندگان محصولات ورزشی همواره برای جذب بیشترمشتریان وفادار به مقوله کیفیت خدمات و محصولات به عنوان یک اهرم مهم استراتژیک توجه نمایند.

Authors

زهرا هدایت نیا

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

صدیقه حیدری نژاد

استاد مدیریت ورزشی،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

اسماعیل ویسیا

استاد یار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران