و تهدیدهای تربیتی فضای مجازی با توجه به سواد رسانه ای خانواده

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 129

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCENE01_252

تاریخ نمایه سازی: 7 اردیبهشت 1401

Abstract:

در جوامع امروزی سیطره رسانه های مجازی می طلبد تا بعد مجازی را هم به ساحت های انسان افزوده وموردبحث و بررسی دقیق قرارداد چراکه با بسامد این موج کانون خانوادهها هم دچار تزلزل شده و با حضور سواد رسانه ای در خانوادهها تمام ابعاد سبک زندگی یک خانواده مانند تربیت فرزندان تحت شعاع قرار می گیرد ازاین رو باید در این عصراین افکار نسل گذشته و حال پیوندی موثر ایجاد کرد تا شکاف نسلی که به دلیل رشد فناوری ایجادشده کوچک تر گردد و در این میان حریم آسیب دیده بین فرزندان و والدین ترمیم شود لذا در این مقاله که بنا بر بنیاد نظری و به روش مطالعه کتابخانه ای توصیفی تحلیلی نگاشته شده است با بررسی چالش ها و تهدیدهای موجود بی نتیجه رسیدیم که با توجه به پایین بودن سواد رسانه ای و فقره دانش اطلاعاتی و ارتباطی والدین نسبت به فرزندان و کمبودها آموزش عمومی نبوده انعطاف حقوقی در وضع قوانین رقابتی و نظارت ایجابی در حوزه رسانه باید با برنامه ریزی متولیان در امر رشد فرهنگ خانواده کودکان را از همان اوایل زندگی و اهداف عالی رهبری کرد.

Keywords:

Authors

زهرا امینی

آموزگار پایه ابتدایی، سازمان آموزش و پرورش، خلخال ،اردبیل.ایران،

رقیه صفری

آموزگار پایه ابتدایی، سازمان آموزش و پرورش، خلخال ،اردبیل.ایران