کارآفرینی و بازایابی گردشگری پزشکی بیمارستان های شهر یزد با تاکید بر عناصر آمیزه بازایابی خدمات درمانی در سال ۱۴۰۰

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 257

This Paper With 15 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCEFH01_019

تاریخ نمایه سازی: 7 تیر 1401

Abstract:

سهم بازار جهانی گردشگری پزشکی از بازار گردشگری در حال افزایش می باشد به طوری که پیش بینی می شود در سال ۲۰۲۵ به ۱۴۳ میلیارد دلار برسد و رشد سالیانه بالای ۱۰ درصد را ثبت کند. بیمارستان ها برای کسب درآمد ارزی می بایست تلاش خود را در جذب گردشگران خارجی انجام دهند. یکی از راه های جذب گردشگران رعایت آمیزه بازیابی خدمات درمانی در بیمارستان ها می باشد. لذا این مطالعه با هدف کارآفرینی و بازایابی گردشگری پزشکی بیمارستان های شهر یزد با تاکید بر عناصر آمیزه بازایابی خدمات درمانی در سال ۱۴۰۰ انجام شد. این مطالعه توصیفی از نوع کاربردی می باشد که به صورت مقطعی در سال ۱۴۰۰ در بیمارستان های دولتی و خصوصی شهر یزد انجام شد. نمونه این پژوهش تمام بیمارستان های شهر یزد بود. برای گردآوری داده ها از چک لیست معتبر استفاده شد. داده ها پس از جمع آوری وارد نرم افزار SPSS ورژن ۲۱ شده و برای تحلیل داده ها از آزمون های توصیفی همچون میانگین، انحراف معیار و درصد، در نرم افزار مذکور استفاده شد. وضعیت اغلب بیمارستان های دولتی و خصوصی براساس عناصر آمیزه بازاریابی، قابل قبول و تنها یک بیمارستان از هر کدام از بیمارستان های دولتی و خصوصی در وضعیت متوسط قرار گرفت. به صورت کلی براساس عناصر آمیزه بازاریابی، وضعیت بیمارستان های دولتی و خصوصی در وضعیت قابل قبول قرار دارد. جهت جذب گردشگران پزشکی و کسب درآمد و اشتغالزایی، بیمارستان ها باید بکوشند تا نقاط قابل بهبود خود را با استفاده از پتانسیل ها داخلی و خارجی رفع نمایند و از حداکثر ظرفیت خود استفاده نمایند و در ادامه بکوشند وضعیت همه عوامل را به حد قابل قبولی برسانند .

Authors

محمد کاظم رحیمی زارچی

دکترای تخصصی مدیریت بهداشتی درمانی، استادیار، مرکز تحقیقات سیاست گذاری و مدیریت سلامت، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

طاهره شفقت

دکترای تخصصی مدیریت بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات سیاست گذاری و مدیریت سلامت، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

ابوالفضل بیگی نیا

دانشجوی کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

حسن جعفری

دکترای تخصصی سیاست گذاری سلامت، استادیار، مرکز تحقیقات سیاست گذاری و مدیریت سلامت، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران