رابطه ساختاری راهبردهای نظم جویی فرآیندی هیجان و مهارت های حل مسئله با گرایش اعتیاد به اینترنت با توجه به نقش واسطه ای تحمل پریشانی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 21

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RTCONFE05_080

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1401

Abstract:

هدف از پژوهش حاضر، مطالعه رابطه ساختاری راهبردهای نظم جویی فرآیندی هیجان و مهارتهای حل مسئله با گرایش اعتیاد به اینترنت با توجه به نقش واسطه ای تحمل پریشانی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز بود. در این پژوهش ، توصیفی - همبستگی جامعه آماری را دانشجویان ۱۹ تا ۳۰ ساله کاربر اینترنت در دانشگاه تهران مرکز تشکیل دادند که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده ۳۲۱ نفر انتخاب شدند. ابزار استفاده شده در این پژوهش شامل پرسشنامه راهبرد های نظم جویی فرآیندی هیجانی گارنفسکی (۲۰۰۱)، مهارتهای حل مسئله هپنر (۱۹۸۲)، اعتیاد به اینترنت یانگ (۱۹۹۸) و پرسشنامه تحمل پریشانی گاهر و سیمونز (۱۹۸۲) بود. داده ها از طریق روش آماری معادلات ساختاری و همچنین با استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری ۲۴SPSS- و ۸/۸lisrel- به تحلیل درآمدند. نتایج پژوهش نشان داد که بین متغیرهای رویکردهای نظم جویی ، مهارتهای حل مسئله با میزان اعتیاد به اینترنت رابطه منفی و معناداری وجود دارد (۰۱/۰

Keywords:

تحمل پریشانی , راهبرد های نظم جویی فرآیندی هیجان , گرایش اعتیاد به اینترنت , مهارت های حل مسئله .

Authors

لیلا انصاری اردلی

دکترای روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز ، ایران

فاطمه حضرت بگی

دکترای روانشناسی تربیتی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز ، ایران