اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی و اضطراب معلمان شهرستان اسلام آباد غرب

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 24

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RTCONFE05_129

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1401

Abstract:

هدف: هدف از این پژوهش تعیین اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی، اضطراب، در معلمان بود.روش ها: پژوهش حاضر به صورت نیمه تجربی بود. با توجه به تجربی بودن پژوهش،۳۰ معلم مبتلا به افسردگی و اضطراب به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه ۱۵ نفره تجربی و کنترل تقسیم شدند. تعداد ۱۵ نفر در گروه کنترل و ۱۵ نفر در گروه آزمایش به عنوان نمونه پژوهش مشخص شدند. جهت انجام پژوهش حاضر از پرسشنامه های استاندارد مقیاس افسردگی اضطراب تنیدگی لوی باند و لوی باند (۱۹۹۵)، استفاه شد. شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی را طی ۸ جلسه، هفتهای یک جلسه ۱۲۰ دقیقه ای دریافت نمودند. از آزمون های شایپرو-ویلک، تی زوجی، تحلیل کواریانس و اندازه اثر برای تحلیل داده ها استفاده شد .(P<۰/۰۵)نتایج: نتایج آزمون تی زوجی نشان داد که افسردگی (p=۰/۰۰۰) و اضطراب (p=۰/۰۰۰) پس از پروتکل شناخت درمانی مبتنی بر آگاهی نسبت به پیش آزمون (قبل از مداخله)، بهبود پیدا کرد.نتیجه گیری: آموزش شناخت درمانی مبتنی بر آگاهی می تواند منجر به بهبود افسردگی، اضطراب در معلمان شود.

Keywords:

افسردگی , اضطراب , معلمان , شناختدرمانی مبتنی بر ذهن آگاهی

Authors

حدیث افشین

کارشناس روان شناسی دانشگاه پیام نور اسلام آباد غرب