بررسی وضعیت آموزش پیش از دبستان در شهرستان اردبیل از دیدگاه والدیندانش آموزان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 20

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RTCONFE05_268

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1401

Abstract:

هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی وضعیت آموزش مراکز پیش از دبستان در شهرستاناردبیل بر اساس دیدگاه والدین دانش آموزان می باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق شامل ۱۷۰۰ نفراز والدین دانش اموزان در مقطع پیش دبستانی در استان اردبیل می باشد. نمونه مورد مطالعه نیز ۳۱۳ پرسشنامه بوده که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. این پرسشنامه ها دارای روایی سازه بوده و روایی صوری و محتوایی آنها نیز به تایید اساتید رسید. پایایی آنها به روش ضریب آلفای کرانباخ برای پرسشنامه به دست آمد. برای توصیف آماری دادهها از شاخص های توصیفی همچون میانگین و انحراف استاندارد، توزیع های فراوانی و درصد استفاده شد. به منظور تحلیل استنباطی دادههای بدست آمده در سطح آمار توصیفی از فراوانی ، درصد، میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از آزمون tتک متغیره t مستقل ، تحلیل واریانس و حداقل تفاوت بین میانگین ها استفاده شد. براساس نتایج مشاهده شده، سطح ۰۵/۰≤p معنی دار تلقی گردید.اغلب شرکت کنندگان در این پژوهش زن (۷۶%) و دارای تحصیلات دانشگاهی (لیسانس ، ۲%/۴۰) و خانه دار (۳/۵۳%) بودند. نتایج این بررسی نشان داده است که امکانات و تجهیزات موجود در مراکز پیش دبستانی ، توانمندی های منابع انسانی (مدیران و مربیان)، کیفیت آموخته های دانش آموزان و نیز محتوای آموزشی در مراکز پیش دبستانی استان اردبیل بیش از سطح متوسط می باشد .(P<۰/۰۵) بنظر می رسد که فراهم آوردن زمینه مناسب در جهت بهبودکمی و کیفی محتوای آموزشی ، افزایش سازگاری عاطفی -اجتماعی دانش آموزان با محیط مدرسه ، ارتقای امکانات و تسهیلات آموزشی برای آنها و برگزاری کارگاههای آموزشی و دورههای آموزش ضمن خدمت برای معلمان و مربیان بتواند موجب ارتقای سطح کیفی آموزش و پرورش در این دوره (دوره پیش دبستانی ) گردد.

Keywords:

آموزش و پرورش- آموزش پیش از دبستان - استعدادها و توانایی ها - دیدگاه والدین - سازگاری عاطفی و اجتماعی کودکا

Authors

حوریه بقایی

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اردبیل