رابطه ارزش ویژه نام و نشان تجاری بر قصد خرید مصرف کنندگان(مورد مطالعه:گوشی تلفن همراه سامسونگ در شهر تهران)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 30

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EMAA22_078

تاریخ نمایه سازی: 11 مهر 1401

Abstract:

هدف از این پژوهش بررسی رابطه ارزش ویژه نام و نشان تجاری بر قصد خرید مصرف کنندگان گوشی سامسونگ در شهر تهران بود. این تحقیق از لحاظ هدف یک تحقیق کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها از نوع پیمایشی می باشد. برای اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه استفاده گردید. نمونه مورد مطالعه در این تحقیق شامل ۳۶۲ نفر از مصرف کنندگان گوشی سامسونگ در شهر تهران بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب گردید. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین ارزش ویژه نام تجاری با پرداخت بهای اضافی، ترجیح نام تجاری و قصد خرید مصرف کنندگان رابطه معناداری وجود دارد. بین پرداخت بهای اضافی و ترجیح نام تجاری با قصد خرید مصرف کنندگان رابطه معناداری وجود دارد.

Keywords:

Authors

علی پارسا

دانش آموخته دکتری مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی جامی، تهران، ایران

عهدیه آقامحمدی

عضوهیات علمی، اقتصاد و مدیریت، موسسه آموزش عالی جامی، تهران، ایران

ابوالفضل آقامحمدی

دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی، موسسه آموزش عالی کار، خرم دره، ایران