رفتار زیست محیطی، سلامت معنوی و حقوق شهروندی(دانش آموزان پسر و دختر مقطع متوسطه دوم نوشهر-۱۴۰۲)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 129

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SETBCONF03_261

تاریخ نمایه سازی: 14 دی 1402

Abstract:

یکی از مشکلات شهرها محیط زیست است و دانش آموزان به عنوان بخشی از جمعیت توانمند جامعه، می توانند جریان ساز آگاه ساز، مثبت و مناسب در حوزه محیط زیست باشند. این پژوهش با هدف مطالعه و تبیین کنش های زیست محیطی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم(پسر و دختر)شهرستان نوشهر با متغیر میانجی سلامت معنوی صورت گرفته است . حجم نمونه براساس فرمول کوکران ۳۶۹ نفر و نمونه های آماری با استفاده از نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای و جمع آوری داده ها از پرسشنامه ها انجام شده است. ابزار تحقیق پرسشنامه استاندارد بود که با استفاده از مقیاس رفتار زیست محیطی و مقیاس سلامت معنوی سنجیده شد. جهت تعیین پایایی مقیاس رفتار زیست محیطی، از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است که مقدار آن برابر با ۷۴/۰ ، بعد جنسیت برابر با ۸۵/۰ و بعد سن برابر با ۸۱/۰می باشد. از ضریب پایایی درونی (آلفای کرونباخ) نیز برای ارزیابی پایایی مقیاس سلامت معنوی استفاده شد که میزان آن برابر با ۹۳/۰ بوده است همچنین مقدار ضریب آلفای کرونباخ بعد سلامت وجودی برابر با ۹۷/۰ و بعد سلامت مذهبی برابر با ۹۱/۰ است. یافته ها ، رابطه ی مثبت و معنادار بین سلامت معنوی( با دو بعد سلامت وجودی و سلامت مذهبی) با رفتار زیست محیطی را نشان می دهد. از میان متغیرهای زمینه ای و جمعیتی نیز، میزان تحصیلات و جنسیت، رابطه ی معناداری با رفتار زیست محیطی داشته اند .

Authors

جعفر ولی پور

دانشجوی دکتری تخصصی جامعه شناسی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدبابل،ایران