بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و بازاریابی داخلی با مشتری گرایی (مورد مطالعه:کلیه کارکنان آموزش و پرورش شهرستان سنندج)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 57

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MODIRACONF08_049

تاریخ نمایه سازی: 4 آبان 1401

Abstract:

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و بازاریابی داخلی با مشتری گرایی کارکنان آموزش و پرورششهرستان سنندج میباشد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی میباشد و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری پژوهشحاضر کارکنان آموزش و پرورش شهرستان سنندج در سال ۱۳۹۷ می باشد. تعداد جامعه آماری ۲۳۴ نفر می باشد که با استفاده ازفرمول کوکران تعداد ۱۴۵نفر به عنوان نمونه به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار اندازهگیری شامل پرسشنامه های استاندارد بود که روایی صوری آن توسط اساتید تایید گردیده و سپس پایایی آن نیز توسط آلفای کرونباخ محاسبه شد. همچنین از روش آماری توصیفی جهت توصیف داده های پژوهش و از آزمون پیرسون جهت تحلیل داده ها استفاده گردید. سطح معنی داری در این پژوهش (۰/۰۵) در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که بین تمامی ابعاد ویژگی های شخصیتی به جز گشودگی با بازاریابی داخلی و مشتری گرایی رابطه معناداری وجود دارد.

Keywords:

ویژگی های شخصیتی , بازاریابی داخلی , مشتری گرایی , کارکنان آموزش و پرورش شهرستان سنندج

Authors

فریبا خرمشی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی ، واحد سنندج ، دانشگاه آزاد اسلامی ، سنندج ، ایران