اثر تولید ناخالص داخلی، باز بودن تجاری و مصرف فراورده های نفتی بر آلودگی زیست محیطیدر ایران طی سال های ۱۹۶۷ الی ۲۰۱۶

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 349

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NEWCONF07_022

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401

Abstract:

بررسی آلودگی محیط زیست و عوامل تاثیرگذار بر آن از مباحث مهم اقتصاد محیط زیست می باشد. آلودگی زیست محیطییکی از مهم ترین مشکلاتی است که انسان در عصر حاضر با آن روبه رو است. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر تولیدناخالص داخلی، درجه باز بودن تجاری و مصرف فرآورده های نفتی بر آلودگی محیط زیست در اقتصاد ایران طی سال های ۲۰۱۶-۱۹۶۷ می باشد. در این مطالعه، مدل آلودگی محیط زیست با استفاده از الگوی پویای خود توضیح با وقفه های گسترده ( ARDL ) تخمین زده شده است. در این مدل، انتشار گاز CO۲ به عنوان شاخص آلودگی محیط زیست در نظرگرفته شده و اثر متغیرهای توضیحی بیان شده بر روی آن مورد برازش قرار گرفته شده است. نتایج بلندمدت و کوتاه مدتوجود رابطه مثبت بین متغیرهای تولید ناخالص داخلی و آلودگی محیط زیست و وجود رابطه منفی بین مجذور تولید ناخالصداخلی و آلودگی محیط زیست را نشان می دهد، لذا فرضیه زیست محیطی کوزنتس در ایران تایید شده است. مصرففرآورده های نفتی نیز هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت تاثیر مثبت و معنی دار بر انتشار دی اکسیدکربن دارد. در صورتیکه بین درجه باز بودن تجارت با آلودگی هیچ ارتباط معناداری به دست نیامد

Authors

زهرا بابائی

دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

حمید امیرنژاد

استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

فاطمه کشیری کلائی

استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری