بررسی برهم کنش های پروتئین-ترکیبات فنلی و تاثیر آن در توسعه سیستم های غذایی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 81

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

DPCONF05_129

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1401

Abstract:

پروتئین های رژیم غذایی و ترکیبات فنلی معمولا ترکیباتی همزیستی هستند که به راحتی بایکدیگر تعامل می کنند تا کمپلکس هایی را در طیف گسترده ای از سیستم های غذایی ایجادکنند. لذا در این برر سی جدیدترین مطالعات در مورد برهم کنش های پروتئین-ترکیبات فنلیرژیم غذایی مورد برر سی قرار گرفته است و به پایداری آنها در طول فرآوری و ذخیره سازیمواد غذایی، تاثیر بر کیفیت محصول و ساخت سیستم های تحویل جدید برای ترکیباتزیست فعال نیز پرداخته شده است.

Authors

حامد حسن زاده

استادیار، گروه صنایع غذایی و بهداشت، دانشکده پیرادامپزشکی، دانشگاه ایلام

دنیا میناسیان

دانشجوی دکتری علوم و صنایع غذایی دانشگاه ارومیه

بشیر بهرامی

دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه ارومیه