تحلیل و بررسی روش های عددی محاسبه تبدیل لاپلاس معکوس بااستفاده از نرم افزار متلب

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 433
  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

OGPC04_011

تاریخ نمایه سازی: 25 اردیبهشت 1402

Abstract:

تبدیلات لاپلاس در علوم مهندسی و حل معادلات دیفرانسیل از اهمیت ویژهای برخوردار می باشند. این تکنیک به حلطیف وسیعی از مسائل در مهندسی نفت و شیمی نیز کمک میکند. این مهم درحالیست که چالش اصلی تبدیل فضایلاپلاس به فضای حقیقی می باشد. در این مطالعه به بررسی و مقایسه ۴ روش زکیان، استهفست، سری فوریه و شاپریبرای محاسبه معکوس لاپلاس پرداخته شده است و نتایج آن با استفاده از نرم افزار متلب ارائه شده است. در معادلاتساده نظیر توابع ثابت تمام روش های اعمال شده از دقت قابل قبولی برخوردار می باشند اما در توابع پیچیده تر نظیرتوابع توانی روش های زکیان و سری فوریه از دقت بالاتری برخوردار هستند. برای توابع تناوبی در دامنه های کوتاهروش های زکیان و سری فوریه از دقت تقریبا یکسانی برخوردار هستند اما در دامنه های بالاتر دقت روش زکیان به طورچشمگیری کاهش می یابد. همچنین در تابع موج مربعی تنها سری فوریه حدس قابل قبولی از جواب های واقعی را ارائهمی کند.

Authors

محمدرسول دهقانی

گروه مهندسی نفت ، دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی ، دانشگاه خلیج فارس بوشهر ، ایران

ارش ابراهیمی

گروه مهندسی نفت ، دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی ، دانشگاه خلیج فارس بوشهر ، ایران

معین کافی

گروه مهندسی نفت ، دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی ، دانشگاه خلیج فارس بوشهر ، ایران

رضا آذین

گروه مهندسی نفت ، دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی ، دانشگاه خلیج فارس بوشهر ، ایران