اثربخشی طرحواره درمانی بر نشانگان روانشناختی زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره ای

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 69

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICPCEE17_420

تاریخ نمایه سازی: 27 شهریور 1402

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی طرحواره درمانی بر نشانگان روانشناختی زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره ای بوده است. روش پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی و با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره ای شهر تهران در سال ۱۴۰۱ بودند. نمونه پژوهش شامل دت نفر از زوجین که در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه ۱۳ نفر) گمارده شدند. گروه آزمایش به مدت ۸ جلسه ۹۰ دقیقه ای تحت مداخلات طرحواره درمانی قرار گرفت و گروه کنترل مداخله ای را دریافت نکرد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه نشانگان روانشناختی استفاده شد و برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد. یافته ها نشان داد که نشانگان روانشناختی زوجین در بین گروه کنترل و آزمایش در پس آزمون تفاوت معنادار وجود دارد. بنابراین بر مبنای نتایج میتوان نتیجه گرفت که طرحواره درمانی بر نشانگان روانشناختی زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره ای تاثیر دارد.

Keywords:

طرحواره درمانی , نشانگان روانشناختی , زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره ای.

Authors

مهدیه عباسی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران.