بررسی رابطه بین جنسیت هیات مدیره و درماندگی مالی با محافظه کاری حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 54

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HEPCONF03_139

تاریخ نمایه سازی: 27 شهریور 1402

Abstract:

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین جنسیت هیات مدیره و درماندگی مالی با محافظه کاری حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.به منظور محاسبه درماندگی مالی، از مدل اصلاح شده آلتمن(۱۹۹۳) و همچنین برای محاسبه محافظه کاری حسابداری از مدل باسو (۱۹۹۷) استفاده شده است. هدف پژوهش، از نوع کاربردی و روش آن از نوع همبستگی و پس رویدادی است. با بهره گیری از روش نمونه گیری حذفی و با اعمال شرایط انتخاب نمونه،تعداد ۱۲۸ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ۹ ساله ۱۳۸۵تا ۱۳۹۳ انتخاب شد.برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیون داده های تابلویی استفاده شده است.نتایج پژوهش نشان می دهد که بین جنسیت هیات مدیره و محافظه کاری حسابداری رابطه معنی داری وجود ندارد، ولی بین درماندگی مالی و محافظه کاری حسابداری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و همچنین در شرکت های درمانده نیز بین جنسیت هیات مدیره و محافظه کاری حسابداری رابطه معنی داری وجود ندارد.در نهایت می توان گفت که جنسیت هیات مدیره عاملی در بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری محسوب نمی شود.

Authors

محمد علی پور

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال

آرمین تقی زاده

کارشناسی ارشد حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت