بررسی اثر روش تدریس سخنرانی در یادگیری درس علوم تجربی و انگیزش پیشرفت دانش آموزان پسر مقطع اول متوسطه پایه هفتم شهر ارومیه سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 64

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICISME06_154

تاریخ نمایه سازی: 16 اسفند 1402

Abstract:

در آموزش و پرورش معاصر نه تنها مقدار یادگیری بلکه یادگیری بهتر دارای اهمیت است (فرهوش و همکاران ۱۳۹۱ : ۲۹۸) امروزه روشهای متعددی برای آموزش وجود دارداینکه کدام روش تدریس را انتخاب کنیم اجرایی نماییم وابسته به موقعیت و توانایی ما دراجرای آن می باشد (گل افروزشهری، خاقانی زاده ۱۳۸۸:۱۶۱) از مراحل مهم در طراحی آموزش انتخاب روش تدریس است مدرس بایدبا توجه به طبیعت فراگیران محتوای موضوع و محدودیت زمانی روشی رابرای تدریس انتخاب کند تدریس به روش سخنرانی سابقهای طولانی در نظام های آموزشی دارد (گل افروز شهری، خاقانی زاده ۱۳۸۸:۱۶۱) برای تغییرات مهم در یادگیری باید به شیوه عرضهمحتوا هم توجه کرد مطلوبیت یک برنامه آموزشی در گرو اصالح فرآیند آموزشی و انتخاب روش تدریس مناسب است (سمیعیزفرقندی ۱۳۹۵:۸۲).