تحول دیجیتال و افزایش نظام پاسخگویی سازمان ها در عصر دیجیتال

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 99

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

THCD10_020

تاریخ نمایه سازی: 16 اسفند 1402

Abstract:

وضعیت جهانی و نیاز به آمادگی بهتر برای چالشهای رقابتی، سازمان های مدرن را تحت فشار قرار میدهد تا به سمت اتوماسیون و دیجیتالی شدن حرکت کنند. در نتیجه توسعه سریع فناوری و سرعت تغییر و در نتیجه تغییر اجباری مدل های کسب و کار و طراحی کار، سازمان ها با نیاز به تغییر گسترده ویژگی ها و نقش گسترده فرآیندهای پاسخگویی منابع انسانی مواجه هستند. برای اینکه مسئولیت پذیری و پاسخگویی در سازمان ها افزایش پیدا کند، بایستی تغییراتی در مهارت ها و شایستگی های ایجاد شده و مهارت های جدید شکل گیرد. مولفه های حیاتی یک استراتژی تحول دیجیتال که می تواند به دستیابی به مزیت رقابتی کمک کند، داده محوری، نوآوری و شکل گیری یک سازمان چابک است. هدف این مقاله بررسی و تشریح موقعیت نظام پاسخگویی در پرتو تحول دیجیتال است. به این معنا، یک تحلیل جامع از ادبیات موجود با توجه به حوزه های تحول دیجیتال و نظام پاسخگویی در عصر دیجیتال انجام شده است. به عنوان نتیجه گیری اصلی این پژوهش، میتوان بیان کرد که دیجیتالی سازی، یعنی تحول دیجیتال، بهویژه با استفاده از سیستمهای اطلاعات منابع انسانی، بهشدت بر نظام پاسخگویی تاثیر میگذارد. میتوان ادعا کرد که نتایج این تحقیق نشاندهنده کمک ارزشمندی به تحقیقات آینده است ومطمئنا می تواند معیار مهمی برای سازمانها در هنگام تهیه استراتژیهایی برای پاسخگویی به چالش های عصر دیجیتال باشد.

Authors

اسرین قادری

دانش آموخته کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

عیسی قلی زاده

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی