بررسی فرایند آموزش شرکت ایران خودرو دیزل مبتنی بر رویکرد کارآفرینانه

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 107

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

THCD10_022

تاریخ نمایه سازی: 16 اسفند 1402

Abstract:

این پژوهش با هدف واکاوای فرایند آموزش شرکت ایران خودرو دیزل مبتنی بر رویکرد کارآفرینانه انجام شد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش شناسی، بصورت نظریه پردازی دادهبنیاد بود. جامعه آماری شامل خبرگان دانشگاهی و سازمانی شامل خبرگان صنعتی مانند متولیان آموزش (سرپرستان و روسای آموزش) در شهر تهران بود. تعداد ۲۰ نفر از خبرگان به عنوان اعضای نمونه آماری با استفاده از رویکرد نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. داده های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختاریافته بر اساس فرآیند نظریه داده بنیاد طی کدگذاری باز، محوری و انتخابی از طریق نرمافزار مکس کیودا نسخه ۲۰۱۸ تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد پدیده محوری در فرایند آموزش با رویکرد کارآفرینانه در شرکت ایران خودرو دیزل »روحیه کارآفرینانه« است. شرایط علی اثرگذار بر پدیده محوری، شایستگی مدرسان کارآفرینی، محتوای برنامه های آموزشی کارآفرینانه، جو کارآفرینانه در شرکت بود. قابلیتهای سازمانی، تعامل بین صنعت و دانشگاه در مدل به عنوان عوامل زمینه ای و عوامل اقتصادی، ویژگیهای یادگیرندگان و حمایت مدیران ارشد سازمانی جزء عوامل مداخلهگر شناسایی شدند. همچنین چهار راهبرد جهت پیادهسازی آموزش با رویکرد کارآفرینانه در سازمان شامل برنامه های توانمندسازی کارکنان، ایجاد بستر عملی برای آموزش کارآفرینی به کارکنان، تقویت مدیریت منابع انسانی کارآفرینانه و ایجاد و تقویت نظام مدیریت مشارکتی شناسایی شدند. چابکی سازمانی و توسعه فردی کارکنان پیامد اجرای آموزش مبتنی بر رویکرد کارآفرینانه در شرکت ایران خودرو دیزل بودند.

Authors

ارژنگ عزتی نیا

دکتری مدیریت آموزشی، رئیس کل آموزش و توسعه منابع انسانی شرکت ایران خودرو دیزل

منیژه احمدی

استادیارگروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور