هوش مصنوعی و تاثیر آن بر راهبردها و راهکارهای آموزش و توسعه منابع انسانی در پروژه

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 200

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

THCD10_024

تاریخ نمایه سازی: 16 اسفند 1402

Abstract:

هوش مصنوعی یک عامل منطقی انعطاف پذیر است که می تواند محیط خود را درک کرده و اقداماتی انجام دهد که شانس موفقیت را در بخش منابع انسانی، به حداکثر میرساند. هوش مصنوعی شاخه ای از علوم رایانه است که از الگوریتم های یادگیری ماشینی استفاده کرده و عملکردهای شناختی را تقلید مینماید. پروژه های عمرانی، به عنوان یکی از بزرگترین پروژه های ساختوساز در سراسر جهان، نیاز به تلاشهای بسیاری برای ایجاد فرایندهای کارآمد و موثر در زمینه آموزش و توسعه منابع انسانی دارند. باوجوداینکه در طول سال های گذشته، بسیاری از تلاش ها و ابزارهای مختلفی در زمینه آموزش و توسعه منابع انسانی در پروژه های عمرانی صورت گرفته است، بااینحال، همچنان به دنبال روشهای بهتری برای ارتقای فرایند آموزش و توسعه منابع انسانی در پروژه های عمرانی هستیم. باتوجهبه توانایی هوش مصنوعی در ارائه راهکارهای بهبود فرایند آموزش و توسعه منابع انسانی، استفاده از این تکنولوژی میتواند به عنوان یک راه حل موثر در این زمینه مطرح گردد. هوش مصنوعی میتواند با ارائه تحلیل دقیق داده ها، تشخیص نیازهای آموزشی، پیشبینی توانایی های شغلی و ارزیابی عملکرد کارکنان، به بهبود فرایند آموزش و توسعه منابع انسانی در پروژه های عمرانی کمک کند.به طور خاص، این مقاله با بررسی تجربیات موفق استفاده از هوش مصنوعی در فرایند آموزش و توسعه منابع انسانی درپروژه های عمرانی، به بررسی نقش و اثربخشی هوش مصنوعی در ارتقای کیفیت آموزش و توسعه منابع انسانی پرداختهو به بررسی مزایا و معایب این رویکرد پرداخته است. مطالعه حاضر توصیفی)از نوع مروری( است. روش مورد استفادهدر این پژوهش مطالعه ای و کتابخانه ای بود. در این پژوهش به بررسی ادبیات و پیشینه مربوط به نقش هوش مصنوعی دربهبود راهکارهای آموزشی و نقش آن در توسعه منابع انسانی پرداخته شد نتایج تحقیقات نشان می دهد که استفاده ازهوش مصنوعی در آموزش و توسعه منابع انسانی در پروژه های عمرانی می تواند باعث بهبود کیفیت آموزش و توسعهمنابع انسانی، کاهش هزینه های آموزش و توسعه منابع انسانی و افزایش بهره وری و سرعت انجام کار در پروژه هایعمرانی شود.در نهایت، می توان گفت که استفاده از هوش مصنوعی در آموزش و توسعه منابع انسانی در پروژه های عمرانی می تواندباعث بهبود عملکرد پروژه، افزایش بهره وری و کاهش هزینه های آموزش و توسعه منابع انسانی شود. از جملهراهکارهای مهم در این خصوص شخصی سازی و یا به عبارت دقیق تر متناسب سازی آموزش ها برای یک از کارکنان باتوجه به داده کاوی صورت گرفته توسط هوش مصنوعی و ارائه برنامه دقیق تر آموزشی است که این خود منجر به توسعهمنابع انسانی سازمان از طریق امر آموزش خواهد شد. یکی دیگر از راهبردهای اتخاذ شده در امر آموزش کارکنان کهمتکی بر هوش مصنوعی است بهره گیری از شیوه های مختلف آموزشی همچون آموزش مجازی، تعاملی، هوشمند و ...است که میزان بهره وری آموزش ویادگیری را در سازمان بالا می برد. بااین حال، برای موفقیت در استفاده از این رویکرد،باید به مشکلات و چالش های احتمالی آن پرداخته و راهکارهای مناسبی برای مقابله با آن ها ارائه شود

Keywords:

هوش مصنوعی - پروژه های عمرانی - توسعه منابع انسانی - مدیریت پروژه - آموزش منابع انسانی

Authors

محمدتقی نظرپور

دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

سیدمحمد ذاکری

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت دانشکده معماری و شهرسازیدانشگاه شهید بهشتی