تاثیر جو عاطفی خانواده و جو ایمنی بر فرسودگی شغلی با نقش میانجی جهت گیری خوش بینانه

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 108

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PHCONF07_314

تاریخ نمایه سازی: 21 اسفند 1402

Abstract:

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تعیین تاثیر جو عاطفی خانواده و جو ایمنی بر فرسودگی شغلی با نقش میانجی جهت گیری خوش بینانه می باشد. این پژوهش از نظر هدف در حیطه تحقیقات کاربردی و از نظر روش تحقیق ، همبستگی مبتنی بر معادلات ساختاری می باشد.جامعه آماری تحقیق را معلمان مدارس متوسطه شهرستان تنکابن به تعداد۶۵۰ نفر تشکیل دادند که از این تعداد،تعداد ۲۴۲ نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های استاندارد جو عاطفی خانواده هیل برن (۱۹۶۴)، جو ایمنی ادموندسن و لی (۲۰۱۴) و فرسودگی شغلی مسلچ (۱۹۸۵) و جهت گیری خوشبینی کارور و شییر(۲۰۰۳)بود. روایی ابزار تحقیق نیز بوسیله روایی صوری،محتوا و تحلیلی عاملی تاییدی تایید شد.دادهها با استفاده از نرم افزار ۲۲SPSS و ۳Smart Plss تحلیل شد. جهت بررسی نرمال بودن دادهها از آزمون کلموگروف- اسمیرنف ، از آزمون تحلیل عاملی تاییدی جهت تایید روایی سوالات و مشخص سازی عوامل کلیدی هر مولفه استفاده شده است .یافته ها: نشان داد که جو عاطفی بر فرسودگی شغلی برابر(۸۷۱/۳) می باشد و جو ایمنی بر فرسودگی شغلی برابر (۶۲۴/۵) و جهت گیری خوش بینانه بر فرسودگی شغلی برابر (۰۸۵/۱۵) می باشد که بزرگتر از مقدار (۹۶/۱) است نشاندهنده این است که در سطح اطمینان(%۹۵) اثر مثبت و معناداری دارد. و جو عاطفی خانواده و جو ایمنی با در نظر گرفتن نقش میانجی جهت گیری خوش بینانه معلمان بر فرسودگی شغلی سطح معناداری برابر با ۰۰۱/۰ می باشد. بدین معنا که ؛ میان جو عاطفی خانواده و جو ایمنی با در نظر گرفتن نقش میانجی جهت گیری خوش بینانه معلمان بر فرسودگی شغلی معلمان متوسطه اول مدارس شهرستان تنکابن تاثیر معنی دار وجود دارد.نتایج : نشان می دهد که هر چقدر میزان جو عاطفی و جو ایمنی و جهت گیری خوش بینانه در معلمان افزایش یابد، به همان میزان فرسودگی شغلی در آنان کاهش می یابد.

Keywords:

Authors

فاطمه آقابالی

کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی

زهره شکیبایی

استادیار گروه علوم تربیتی،دانشگاه آزاد اسلامی،تنکابن، ایران.