بررسی رابطه ذهن آگاهی و سازگاری تحصیلی در دانش آموزان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 59

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ASRUMA04_246

تاریخ نمایه سازی: 25 فروردین 1403

Abstract:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ذهن آگاهی با سازگاری تحصیلی در دانش آموزان می باشد. مطالعه حاضر توصیفی از نوع همبستگی است که به شیوه نمونه گیری هدفمند تعداد ۱۰۵ نفر از دانش آموزان مقطع دوم متوسطه شهرستان مراغه در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ انتخاب شده که از این میان ۱۰۰ نفر از آن ها، پرسشنامه ها را تکمیل کردند و از طریق دو مقیاس ذهن آگاهی و سازگاری تحصیلی مورد مطالعه قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغییره با کمک نرم افزار SPSS ۲۵ استفاده گردید. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که ضریب همبستگی برابر با ۳۸/۰ و مقدار ۲R تعدیل شده برابر با ۱۷/۰ است. همچنین نتایج تحلیل واریانس نشان می دهد که میزان F به دست آمده معنادار است. نتایج این پژوهش نشان داد که ذهن آگاهی با سازگاری تحصیلی رابطه معنادار و مثبت دارد؛ بنابراین می توان با آموزش ذهن آگاهی و تقویت توانمندی های دانش آموزان، سازگاری تحصیلی آنان را افزایش داد.

Authors

المیرا اسماعیل نژاد

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، عجبشیر، ایران.

سیما همتی

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه شهید مدنی، تبریز، ایران.

پریسا وجدانی

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه شهید مدنی، تبریز، ایران