بررسی تاثیر هوش هیجانی بر کیفیت خدمات آموزشی در آموزگاران مدارس دولتی دورهابتدایی شهرستان آمل

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 76

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ESPCONF10_212

تاریخ نمایه سازی: 9 اردیبهشت 1403

Abstract:

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر هوش هیجانی بر کیفیت خدمات آموزشی در آموزگاران مدارس دولتی دورهابتدایی شهرستان آمل می باشد. این پژوهش بر حسب هدف کاربردی است. و گردآوری داده ها با روش توصیفی ازنوع پیمایشی به صورت زمین یابی انجام گرفت است. جامع مورد مطالعه پژوهش، کلی آموزگاران (اعم از مرد و زن)مدارس دولتی دوره ابتدایی شهرستان آمل می باشند که طبق آمار بدست آمده از واحد اطلاعات و آمار آموزشوپرورش تعداد ۶۳۸ نفر می باشد. نمونه آماری مورد پژوهش با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه مورگان بااستفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده گردآوری شد که ۲۴۸ نفر می باشند آزمون هوش هیجانی سیبریاشرینگ ۱۹۹۸ ، یکی از ابزارهای مورد استفاده می باشد که در قالب مقیاس پنج گزینه ای لیکرت تنظیم شده است.فرم اصلی این آزمون دارای ۷۰ سوات است و از دو قسمت تشکیل شده، قسمت اول دارای ۴۰ سوال و قسمت دومدارای ۳۰ سوال می باشد و دیگر ابزار مورد استفاده، پرسشنام کیفیت خدمات آموزش می باشد. این پرسشنام توسطکلانتری ۱۳۹۴ ساخت شده است و ۲۰ گویهه می باشد. برای تعمیم نتایج حاصل از نمونه با کل جامعه ازروشآزمون همبستگی پیرسون و نیز جداول مقایس میانگین ها و رگرسیون استفاده شد. در این پژوهش از نرم افزارSPSS جهت تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شد.نتایج نشان داد که بین خود انگیزی و خود کنترلی و خود آگاهی،هوشیاری اجتماعی، مهارت های اجتماعی با کیفیت خدمات آموزشی رابط معناداری وجود دارد و فرض محقق موردتایید قرار می گیرد و مولف خود انگیزی، خود آگاهی، هوشیاری اجتماعی، مهارت های اجتماعی پیش بینی کننده هایقوی تری برای کیفیت خدمات آموزشی معلمان هستند.

Authors

پرسا پاشایی

کارشناسی روان شناسی دانشگاه پیام نور آمل

ناهید واحدیان

کاردانی آموزش ابتدایی دانشگاه تربیت معلم آمل