بررسی رابطه انگیزش و خود پنداره تحصیلی با اضطراب امتحان ریاضی در دانش آموزاندختر مقطع متوسطه اول شهرستان بابل

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 70

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ESPCONF10_214

تاریخ نمایه سازی: 9 اردیبهشت 1403

Abstract:

پژوهش حاضر به بررسی رابطه انگیزش و خود پنداره تحصیلی با امتحان ریاضی در دانش آموزان دختر مقطعمتوسطه اول شهرستان بابل می پرداند. این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است در این پژوهش، جامعه آماری،شامل کلیه دانش آموزان دختر متوسطه اول شهرستان بابل در سال تحصیلی ۱۴۰۲ که برابر با ۲۶۷۰ نفر می باشد.روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد ۳۳۵ نفر طبق جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب شد. در این پژوهش ازسه پرسشنامه استاندارد پرسشنامه پرسشنامه های انگیزش پیشرفت هرمنس، پرسشنامه خودپنداره با و استیر ومقیاس اضطراب امتحان قاسمی ۱۳۹۰ استفاده شد.یافته ها نشان داد که که انگیزش و خودپنداره تحصیلی با بهمیزان ۶۳۹ / ۰ با اضطراب امتحان رابطه دارند. همچنین با مشاهده مقادار ۲ R محاسابه شده برای متغییرها چنیناستدلال می شود که انگیزش و خودپنداره تحصیلی تقریبا ۴۱ درصد ان تغییرات اضطراب امتحان را پوشش می دهند.

Authors

مائده قلی زاده امیردهی

کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه غیرانتفاعی راه دانش بابل