بررسی تاثیر راهبرد مدیریت تعارض برسلامت سازمانی معلمان زن پایه ابتدایی با میانجیگری مهارت ارتباطی معاونان پرورشی در مدارس مقطع ابتدایی شهرستان آمل

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 59

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ESPCONF10_213

تاریخ نمایه سازی: 9 اردیبهشت 1403

Abstract:

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر راهبرد مدیریت تعارض برسلامت سازمانی معلمان با میاانجی گری مهارتارتباطی مدیران در مدارس مقطع ابتدایی شهرستان آمل می باشد روش پژوهش حاضر، توصیفی - همبستگی می باشد و علت انتخاب روش تحقیق همبستگی اسن است که محقق در پژوهش ، قصد یافتن رابطه بین متغیرها را دارد. جامعه آماری پژوهش را کلیه معلمان زن و معاونان پرورشی مدارس مقطع ابتدایی شهرستان امل به تعداد ۳۶۵ تشکیل می دهد. با توجه به تعداد ۳۶۵ تشکیل می دهد.با توجه به تعداد جامعه و براساس جدول کرجسی - مورگان نمونه ای به حجم ۱۸۸ نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدنئ. روش های گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه مدیریت تعارض توسط استیفن پی، رابینز در سال ۱۹۹۱ تهیه شد که در پژوهش خود پنج شیوه ی مدیریت تعارض را درون سه استراتژی (راه حل گرایی، عدم مقابله و کنترل) قرار داده اند. که شامل ۳۰ سوال است و پرسشنامه مهارت های ارتباطی شامل ۱۸ ماده است که توسط بارتون، جی. ای در سال ۱۹۹۱ ابداع گردیده و پرسشنامه سلامت سازمانی OHI-S گویه ای راهوی و تارتر ۱۹۹۷ تهیه کرده اند. می باشد. از ازمون کولموگروف اسمیرنف جهت بررسی نرمال بودن داده های پژوهش، از تحلیل مسیر و آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی معنی دار بودن فرضیه های تحقیق مورد استفاده قرار گرفته از نرم افزار pls برای تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که راهبردهای مدیریت تعارض بر سلامت سازمانی معلما با میانجی گری مهارت های ارتباطی معاونان پرورشی مدارس ابتدایی شهر آمل تاثیر معنی دار دارد.

Keywords:

راهبرد مدیریت تعارض سلامت سازمانی مهار ارتباطی

Authors

زینب صالحی

کارشناسی مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور آمل

مهری روانگرد

کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شمال