ارزیابی نقش مدیران به عنوان رهبران فناوری بر پذیرش فناوری آموزشیاز دیدگاه معلمان درمدارس پایه ابتدایی شهرستان آمل

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 71

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ESPCONF10_211

تاریخ نمایه سازی: 9 اردیبهشت 1403

Abstract:

هدف از انجام این پژوهش ارزیابی نقش مدیران به عنوان رهبران فناوری برر پذیرش فناوریآموزشی از دیدگاه معلمان درمدارس فعال مجازی شهر آمل می باشد. تحقیق حاضر در دستهتحقیقات توصیفی –پیمایشی است جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه معلمان مدارس دولتیابتدایی شهرسهان آمل تشکیل می دهند. .بنابر استعلام آموزش و پرورش شهر آمل تعداد معلماناین مقطع برابر با ۴۲۰ نفر می باشد که بر اساس جدول مورگان تعداد ۱۸۰ نفر نمونه آماریمی باشد.از این تعداد ۱۲۲ نفر به پرسش نامه های توزیع شده پاسخ دادند روش نمونه گیری نیز به صورت تصادفی ساده است. برای گردآوری داده ها جهت تحلیل پرسشنامه ابعاد (پذیرشفناوری براساس الگوی عمل مستدل زین آبادیئ۱۳۹۴ شده استفاده شد. از آزمون های پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره برای تحلیل داده ها استفاده شده است.نتایج نشان داد که ارزیابی نقشمدیران به عنوان رهبران فناوری در ابعاد (ارزیابی دانش، باور و اقدام مدیر، ترسیم اهداف وانتظارات رفتار، برنامه ریزی فناوری، ایجاد و تقویت فرهنگ استفاده از فناوری، توانمندسازیمعلمان برای استفاده از فناوری، تشویق و تحریک معلمان به استفاده از فناوری، ارزیابی عملکردفناوری معلمان، تقویت تسهیل دانش فناوری، پشتیبانی فناوری) بر پذیرش فناوری آموزشی ازدیدگاه معلمان درمدارس فعال مجازی موثر است.

Authors

پری باطبی

کارشناس ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی موسسه آموزشی آمل

مینا حیدری

کارشناس آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر