رابطه شادکامی با رضایت زناشویی: مطالعه مروری سیستماتیک

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 163

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PBSCO03_104

تاریخ نمایه سازی: 18 اردیبهشت 1403

Abstract:

زمینه و هدف: ازآنجاکه شادکامی یکی از عوامل مهم در پایداری زندگی مشترک می باشده این پژوهش با هدفبررسی سیستماتیک پیشینه موجود درخصوص "رابطه شادکامی و رضایت زناشویی " در جامعه ایرانt انجام شده است.روش پژوهش: در ایران مطالعه مرور متون طی ۱۵ سال گذشته در ایران با استفاده از کلیدواژه های مرتبط شامل"شادکامی" و "رضایت زناشویی" در پایگاه های علمی، مجلات تخصصی، Google NeurogamezScience Information Database (SID) Scholar و مگیران انجام گردید. سرانحام تعداد ۶۰ مقالهفارسی به دست آمد که پس از ارزیابی مقالات و درنظر گرفتن معیارهایی چون موارد تکراری و نامرتبط با متغیرها ونقش آنهاء ‎۲۹ مقاله وارد مطالعه شدند.یافته ها: بررسی نتایج مندرج در پیشینه مورد بررسی نشان دهنده وجود رابطه مثبت معنی دار بین شادکامی ورضایت زناشویی در جامعه زوجین ایرانی بود.نتیجه گیری: با توجه به نتاج گزارش شده که با افزایش شادکامی, رضایت زناشویی زوجین هم آفزایش میابد، بهمنظور بهبود و تقویت عوامل زمینه ایی شادکامی و امیدواری و افزایش رضایت زناشویی و کاهش تعارضات زوجین وبالطبع، کاهش نرخ طلاق، برگزاری دوره های آموزش مهارتهای فردی و بین فردی مناسب زوجین و تسهیل شرایطشرکت در این دوره ها ضروری بنظر می رسد.

Authors

فریماه دوکوشکانی

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

مهتاب محمودی امامچای

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

زهرا رادمهر

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

محیا الماسی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

شهین گلی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران