مقیاس ذهن آگاهی: روایی و پایایی ترجمه نسخه فارسی

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 2,125

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PSYCHOCONF02_029

تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1394

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف تعیین روایی و پایایی ترجمه فارسی مقیاس ذهن آگاهی ( MAAS ) صورت گرفت. این تحقیق از نوع مقطعی است. 383 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز به روش نمونه گیری خوشه ا انتخاب و وارد مطالعه شدند. از پرسشنامه سبک ها تنظیم شناختی هیجان ( CERQ )، نسخه کوتاه و اصلاح شده پرسشنامه شخصیتی آیزنک ( EPQR-S )، زیرمقیاس اضطراب صفتی اسپیلبرگر ( STAI-X )، سیاهه افسردگی یک (BDI-II) ، پرسشنامه سلا مت عمومی( GHQ ) برا تعیین روایی همزمان با مقیاس ذهن آگاهی استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS.21 و استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تی مستقل و تحلیل واریانس آنوا تجزیه و تحلیل شد. مقیاس تنظیم شناختی ناسازگار هیجان، دو عامل شخصیتی روان پر یشی و روان رنجورخو یی، پرسشنامه افسردگی بک، سیاهه اضطراب صفتی، کل پرسشنامه سلامت روانی و زیرمقیاس های مربوط آن از روایی واگرا (همبستگی منفی) بین 0/12- الی 0/35- یا مقیاس ذهن آگاهی وجود داشتند ( 05 / 0>P ). روایی همگرا (همبستگی مثبتی) بین تنظیم شناختی سازگار هیجان و مقیاس ذهن آگاهی 3 2/ 0 =r وجود داشت ( 01 / 0>P ). پایایی ضریب آلفای کرونباخ و پایایی یازآزمایی مقیاس ذهن آگاهی به ترتیب 0/76 و 0/69 بودند. میانگین نمرات مقیاس ذهن آگاهی در بین دختران و پسران دانشجو تفاوت آماری معنی داری وجود نداشت. بین دانشجویان یا قومیت (آذری، فارسی و کردی) در میانگین نمرات مقیاس ذهن آگاهی تفاوت آماری معنی داری وجود نداشت . ترجمه فارسی مقیاس ذهن آگاهی می تواند در پژوهش های علمی و کلینیک های روانشناسی ایران مورد اسفتاده قرار گیرد.

Authors

سلمان عبدی

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران،

فاطمه قابلی

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • روانشناسیو علوم رفتارق 2 بهمن 1393 سالن همایش‌های تلاش، تهران ...
 • Brown K, Ryan RM. The benefits of being present: Mindfulness ...
 • Schenstrom A, Ronnberg S, & Bodlund O Mindfulnes s-Based Cognitive ...
 • Teasdale JD, Ma S. Mindfulnes s-based cognitive therapy for depression: ...
 • Shigaki C, Glass B, & Schopp L. Mindfulness -Based Stress ...
 • Carlson LE, & Brown KW. Validation of the Mindful Attention ...
 • Van Dama NT, Earleywine M, & Borders A Measuring mindfulness? ...
 • Soler J, Tejedor R, Feliu-Soler A, Pascual JC, Cebolla A, ...
 • Ozyesil z, Arslan C, Kesici _ & Deniz ME. Adaptation ...
 • 6zyesil, z. (2012). Mindfulness and Psychological Needs: A Cross-Cultural Comparison. ...
 • Abdi S, Taban S, & Ghaemian A Cognitive emotion regulation ...
 • Black DS, Sussman S, Johnson CA, Milam J. Psychometric assessmcent ...
 • Brown KW, West AM, Loverich TM, Biegel GM. Assessing adolescent ...
 • Broderick PC, Jennings PA. Mindfulness for adolescents: a promising approach ...
 • Jan., 2015 Talash Conference Center, Tehran, Iran ...
 • Jan., 2015 Talash Conference Center, Tehran, Iran ...
 • Morone NE, Greco CM, Rollman BL, Moore CG, Lane B, ...
 • Garnefski N, Kraaij V, & Spinhoven P. Negative life events, ...
 • Bakhshipour A, Bagherian KS. Psychometric properties of Aysenck Personality Ques ...
 • Kvaal K, Ulstein I, Nordhus IH, Engedal K. The Spielberger ...
 • Nasiri Amiri F, Mohamadp _ RA, Salmalian H, Ahmadi AM ...
 • Kung S, Alarcon RD, Williams MD, Poppe KA, Jo Moore ...
 • Raes F. Rumination and worry as mediators of the relationship ...
 • Fata L, Birashk B, Atef Vahid MK, Dabson KS. Meaning ...
 • Noorbala A, Bagheri Yazdi S, Yasamy MT, Mohammad K. Mental ...
 • Abdi S, Babapour J, & Saderi Oskouei E. Relationship of ...
 • Cebolla A, Luciano JV, DeMarzo MP, Navarro-Gil M, Campayo JG. ...
 • Araya- Vargasa GA, G app er-Morrowb S, Monc ada-Jimeneza _ ...
 • نمایش کامل مراجع