ارتباط بین مدیریت مشارکتی و اثربخشی سازمانی کارکنان شرکت توزیع برق استان لرستان

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 653

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

OICONFERENCE02_005

تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1395

Abstract:

هدف از انجام این پژوهش بررسی سبک مدیریت مشارکتی در شرکت توزیع برق استان لرستان و تعیین رابطه آن با مولفه های اثربخشی سازمانی شامل انگیزش کاری، میزان مقاومت منفی در برابر تغییرات، بهبود کیفیت و تعهد سازمانی می باشد. این پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی و به لحاظ روابط بین متغیرها از نوع همبستگی است که ابزار های مورد استفاده در آن دو پرسشنامه استاندارد مدیریت مشارکتی و اثربخشی سازمانی بود که پایایی آنها از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب (r=0/91) و (r=0/93) محاسبه گردید. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان شرکت توزیع برق استان لرستان که تعداد آنها 1078 است که با استفاده از جدول مورگان تعداد 186 به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت آزمون فرضیه ها ابتدا از آزمون کالموگراف- اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن جامعه، و سپس داده ها از طریق آزمون همبستگی پیرسون و سایر روش های آماری مورد بررسی قرار گرفت و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزار آماری SPSS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین مدیریت مشارکتی و مولفه های اثربخشی که شامل انگیزش کاری، میزان مقاومت منفی در برابر تغییرات، بهبود کیفیت و تعهد سازمانی رابطه ی معناداری وجود دارد. در مجموع نتایج بدست آمده در این تحقیق به استناد دادههای گردآوری شده، نشان میدهد سبک مدیریت مشارکتی اعمال شده توسط مدیریت سازمان را در حد مطلوب، و مدیریت سازمان توانسته است شرایط سازمانی مطلوبی را برای مشارکت کارکنان در تصمیم گیری فراهم کند و این مهم موجب کارایی و اثربخشی سازمان گردیده است.

Keywords:

مدیریت مشارکتی , اثربخشی سازمانی , شرکت توزیع برق استان لرستان

Authors

هادی میرزایی

کارشناس مناقصات شرکت توزیع برق استان لرستان

سیدصادق آهوقلندری

مدیر امور پشتیبانی شرکت توزیع برق استان لرستان

سیدحجت میرهادی

کارشناس امور پشتیبانی شرکت توزیع برق استان لرستان

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • -احمدی، مسعود(384 1)، مبانی سازمان و مدیریت، انتشارات موسسه نشر، ...
 • الوانی، مهدی، (1374)، مدیریت عمومی، نشر نی، چاپ 25، ص ...
 • چراغی.، آزاده، (1386)، اثربخشی و کارایی در مدیریت، ماهنامه تحقیق، ...
 • رضائیان، علی، (385 1)، مبانی سازمان و مدیریت، انتشارات سمت، ...
 • زکی، محمد علی، (1380)، بررسی تاثیر ابعاد رضایت شغلی بر ...
 • سید عامری، میر حسن، (1388)، تبیین رابطه بین مولفه های ...
 • قاسمیان، بهزاد، (1387)، بررسی مدیریت مشارکتی و اثربخشی سازمانی ادارات ...
 • کریتنر، رابرت، کینیککی _ آنجلو، (1384)، مترجم : فرهنگی _ ...
 • طیبی، محسن (1390)، ارتباط بین مدیریت مشارکتی و رفتار شهروندی ...
 • محرم زاده، مهرداد، مهری، کاظم، (1386)، مدیریت مشارکتی در سازمان ...
 • یوسف پور، اصغر، (1377)، تاثیر اجرای طرح کارانه بررضایت شغلی ...
 • Cumbey DA, Alexander Jب 2012. The relationship of Job satisfaction ...
 • نمایش کامل مراجع