مقایسه توجه تمرکز انتخابی و توجه تمرکز انتقالی در کودکان ناشنوای دارای سمعک وکاشت حلزون در تبریز

Publish Year:

1395

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

258

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

DINCONF01_059

تاریخ نمایه سازی: 10 تیر 1396

Abstract:

مقدمه: هدف این پژوهش مقایسه ی توجه تمرکز انتخابی و توجه تمرکز انتقالی در کودکان ناشنوای دارای سمعک و کاشت حلزون شهر تبریز بود. روش و موادها: روش تحقیق از نوع علی – مقایسه ای بوده و جامعه آماری شامل کلیه کودکان ناشنوا شهر تبریز که در پاییز 94ساکن شهر بودند که از این تعداد 60 کودک به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و به دو دسته تقسیم شدند که گروه اولشامل ، 30 نفرکه دارای سمعک بودند و گروه دوم شامل 30 نفرکه کاشت حلزون شده بودند. در این پژوهش از آزمون استروپ برای سنجش توجه تمرکز انتخابی و از کارتهای ویسکانسین برای سنجش توجه تمرکز انتقالی استفاده شد. داده های بدست به روش تحلیل واریانس چندمتغیره با استفاده از نرم افزار تجزیه و تحلیل گردیدSPSS آمده یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که بین توجه تمرکز انتخابی و توجه تمرکز انتقالی کودکان ناشنوای دارای سمعک و کاشتحلزون تفاوت معنادار وجود ندارد. یافته های آماری این پژوهش نشان داد که، بر اساس آزمون آنالیز واریانس آنوا، با سطح معناداری0/001 اختلاف معناداری بین کودکان عادی و کودکان ناشنوای دارای سمعک و کاشت حلزون در حافظه شنوایی و مهارت اجتماعی وجود دارد . بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش می توان گفت که کودکان ناشنوای دارای سمعک و کاشت حلزون ازنظر توجه تمرکز انتخابی و توجه تمرکز انتقالی تفاوتی ندارند.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Asmundson, G. J. G., & Norton, G. R. (1995). Anxiety ...
 • Bellamy, N., Campbell, J.., & Syrotuik, J. (1999). Comparative study ...
 • Benaim, C., Froger, J., Cazottes, C., Gueben, D., Porte, M. ...
 • Bradly, B., Mogg, K., White, J., Groom, C., & De ...
 • Boston, A., & Sharpe, L. (2005). The role of th ...
 • Brown, T. A., Chorpita, B. F., Korotitsch, W., & Barlow, ...
 • Crawford, J. R., & Henry, J. D. (2003). The Depression, ...
 • Dehghani, M., Sharpe, L., & Nicholas, M. K. (2003). Selective ...
 • Eccleston, C., & Crombez, G. (1999). Pain demands attention: A ...
 • Fischer, B., & Weber, H. (1993). Express saccades and visual ...
 • Fordyce, W. E., Shelton, J. L., & Dundore, D. E. ...
 • Kandel, E. R., Schwartz, J. H., & Jessell, T. M. ...
 • Keogh, E., Ellery, D., Hunt, C., & Hannent, l. (2001). ...
 • Lethm, J., Slade, P., Troup, J., & Bentley, G. (1983). ...
 • Lovibond, S. H., & Lovibond, F. H. (1995). Manual for ...
 • MacLeod, C., & Rutherford, E. M. (1992). Anxiety and the ...
 • MacLeod, C., Mathews, A., & Tata, P. (1986). Attentional bias ...