مطالعه تاثیر بازاریابی اجتماعی بر مسولیت اجتماعی شرکت ها

Publish Year:

1396

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

476

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MANAGECONF02_1058

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

Abstract:

از تکنیک های موثر در عصر حاضر و در بازارهای درحال اشباع، با توجه به اهداف بازاریابی ارزش محور، توسعه مفهوم مسیولیت اجتماعی شرکت در کالبد محصولات و خدمات است. این مطالعه با عنوان بررسی تاثیر بازاریابی اجتماعی بر مسولیت اجتماعی شرکت ها انجام گرفت. روش انجام پژوهش کمی از شاخه مطالعات توصیفی- پیمایشی، از نظر زمانیمقطعی و از لحاظ هدف کاربردی بود. با توجه به هدف و نفر از کارکنان شرکتهای تولیدی- خدماتی به صورت تصادفی ساده به عنوان حجم 60 ماهیت تحقیق تعداد نمونه انتخاب شدند. ابزار اصلی علاوه بر مطالعات کتابخانه ای یک پرسشامه محقق ساخته بود که میزان پایایی آن بوسیله آزمون آلفای کرونباخ 84 % تعیین شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها ازروشهای آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزارspss نسخه 22 بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که بازاریابی اجتماعی ومولفه های آن دارای تاثیر مثبت معناداری بر مسولیت اجتماعی شرکت ها دارند

Authors

حمیدرضانوایی
حمیدرضا نوایی

دانشجوی دکتری رشته مدیریت فناوری اطلاعات گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه علوم و تحقیقات پردیس قشم