بررسی اثرات زیست محیطی تولیدات مواد معدنی و نقش آن در توسعه پایدار

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 543

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GETOROUD04_063

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1396

Abstract:

استخراج و بهره برداری از معادن همواره همراه با اثرات زیست محیطی زیادی بوده است. با مدیریت صحیح فرآیندهای تولید مواد معدنی ( اکتشاف، استخراج و فراوری) میتوان تا حد بسیار زیادی اثرات زیست محیطی را کاهش داد. درنتیجه، اقداماتی جهت برقراری تعادل بین سیاستهای زیست محیطی با سیاست های بخش معدن در فرآیندهای تولید مواد معدنی، زمینه ساز توسعه پایدار در اقتصاد کشور می شود. بنابراین، بهره برداری از ذخایر معدنی کشور باید با توجه به حفظ منابع طبیعی و حفظ محیط زیست و رعایت قوانین آن صورت گیرد.هدف از این پژوهش، بررسی اثرات زیست محیطی تولیدات مواد معدنی و نقش آن در توسعه پایدار می باشد. برای این امر، از آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته برای مانایی متغیرها و آزمون علیت دو طرفه گرنجری، جهت بررسی علیت دو طرفه میان متغیرها به کمک داده های سری زمانی سالهای 1393-1370 استفاده شده است. در ادامه با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی 2SLS  به برآورد معادلات همزمان پرداخته شده است.نتایج نشان می دهد که یک علیت دوطرفه بین متغیرهای تولید مواد معدنی و آلودگی های زیست محیطی ناشی از تولید مواد معدنی وجود دارد و اثر متغیرهای تولیدات مواد معدنی بر تولید ناخالص داخلی مثبت و معنی دار است. اثر متغیر انتشار گاز co2 منفی و معنیدار میباشدکه مبین کاهش تولید ناخالص داخلی در نتیجه آلودگی های زیست محیطی است. همچنین، اثر متغیر تولید ناخالص داخلی و مخارج دولتی جهت حفظ محیط زیست بر متغیر آلودگی زیست محیطی مثبت و معنی دار می-باشد که با تخریب محیط زیست سبب ایجاد هزینه های سنگین برای دولت ها و کاهش تولید ناخالص داخلی می شود.

Authors

معصومه یعقوبی مقدم

کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد، ایران