بررسی مدل های مختلف انتقال جرم در جذب سطحی روی جاذب های زیولیتی

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,611

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CHCONF04_330

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1396

Abstract:

با توجه به مقاومت های مختلف در برابر انتقال جرم در بستر جاذب از جمله مقاوت های نفوذی، مقاومتانتقال جرم فیلمی اطراف دانه جاذب و هم چنین مکانیسم های مختلف نفوذ در داخل دانه و با توجه بهشرایط جذب تعادلی و غیر تعادلی در سطوح جامد، مدل های مختلفی برای انتقال جرم درپدیده ی جذبسطحی ارایه شده شده است.در این مقاله انواع مدل های مختلف انتقال جرم برای جذب سطحی روی جاذب های زیولیتی بررسی شدهاست. که درنهایت با توجه ساختار متخلخل زیولیت ها و اینکه مکانیسم نفوذ در زیولیتها ترکیبی از نفوذ درفضای درشت حفره جاذب یا نفوذ حفره ای و نفوذ در فضای ریزحفره جاذب یا نفوذ سطحی می باشد، مدلیبا در نظر گرفتن نیرو محرکه خطی برای نفوذ سطحی و دقیق برای نفوذ حفره ای درمدل سازی انتقال جرمبرای جاذب های زیولیتی پیشنهاد می شود.

Authors

میلاد محمدنیاکان

دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مهندسی فرآوری و انتقال گاز،گروه مهندسی گاز، دانشکده نفت، دانشگاه صنعت نفت، اهوا

وحید محبی

عضو هییت علمی،گروه مهندسی گاز،دانشکده نفت، دانشگاه صنعت نفت، اهواز