نقش سیاست و حاکمیت در ریشه یابی تزیینات معماری دوره سلجوقی

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 884

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IRURBAN01_131

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1396

Abstract:

در سیر معماری ایران توجه به تزیین همواره مشهود بوده است تزیینات در آغاز بخشی از بنا بوده اند و ابزارهنرمعماران و استادکاران در ساخت ابنیه شاخص. در دوران پس از اسلام تزیینات در بناهای شاخص بیشترموردتاکید و توجه معماران و سازندگان بناها قرار گرفت.چرا که با توجه به تحولات فکری و مذهبی که پس از اسلام بوجود آمد تزیینات معماری و به طور کلی هنر، جلوه گاهی برای نمود تفکراتی گردید که در اثر اسلام متحول شده بود. این تزیینات با پشتوانه هنری و تکنیکی معماری باستانی ایران قبل از اسلام نیز غنی شده بود و توانست به کمال برسد. در این مقاله نقش تزیینات را در دوران سلجوقی به عنوان خاستگاه تفکرات مذهبی توسط حاکمان مذهبی بررسی میکند و به دنبال یافتن ریشه یابی مفهومی این تزیینات در معماری است .در این پژوهش از روش تحلیلی و توصیفی استفاده شده است و سوال پژوهش در خصوص چگونگی ارتباط شرایط اجتماعی و سیاسی در دوران سلجوقی با تزیینات آن دوران است. یافته ها بیانگر آن است که در دوران سلجوقی حاکمان برای دست یافتن به مشروعیت سیاسی بین جامعه ایرانی به ارزشهای درونی جامعه توجه کردند در این میان توجه به نقش مذهب به عنوان عاملی از بطن جامعه ایرانی پررنگ تر است در تزیینات این دوران می توان دریافت که ریشه معنایی آنها ترسیم جلوه گاهی جهت نمایش ارزشهای مذهبی است مانند ساخت کتیبه های فراوان با استفاده از آیات قران.

Authors

حمید ممانی

پژوهشگر دکتری پژوهشکده نظر

فهیمه یاری

پژوهشگر دکتری معماری مرکز پژوهشی نظر و مرکز تحقیقات راه و مسکن

سعید حقیر

دانشیار دانشکده معماری دانشگاه تهران