ارزیابی اثرات اصلاح قیمت انرژی بر اقتصاد کلان ایران: رویکرد الگوهای تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE)

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 411

This Paper With 28 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ATE-3-2_003

تاریخ نمایه سازی: 21 فروردین 1397

Abstract:

هدف از این مقاله طراحی یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا با چسبندگی های اسمی و حقیقیجهت بررسی اثرات اصلاح قیمت انرژی بر اقتصاد کلان ایران است. در این مطالعه سعی شده استتا مکانیزم های مهم اثرگذاری قیمت انرژی بر بخش های کلان اقتصاد ایران در نظر گرفته شود. دراین راستا، مصرف انرژی در سبد مصرفی خانوار به عنوان یک کالای مصرفی به طور جداگانه لحاظشده است. همچنین در بخش تولید نیز انرژی به عنوان یک نهاده در تابع تولید لحاظ شد، تامکانیزم های اثرگذاری در هر دو بخش عرضه و تقاضا لحاظ شود. نتایج توابع واکنش تکانه ای نشانمیدهد، یک شوک در قیمت حقیقی انرژی (به اندازه یک انحراف معیار) منجر به کاهش تولید،افزایش تورم و نیز کاهش مصرف خصوصی و سرمایه گذاری می گردد. همچنین بررسی افزایشقیمت نفت در این الگو باعث افزایش تولید، تورم، مصرف و سرمایه گذاری می شود.

Keywords:

اصلاح قیمت انرژی , الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا , تورم , رشد اقتصادی

Authors

حسن فرازمند

دانشیار اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

سیدعزیز آرمن

دانشیار اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

سیدمرتضی افقه

استادیار اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

مجتبی قربان نژاد

دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز