بررسیBMI و متغییرهای جمعیت شناختی در زنان باردار مبتلا به دیابت بارداری

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 450

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JDN-3-3_004

تاریخ نمایه سازی: 21 فروردین 1397

Abstract:

مقدمه و هدف: دیابت بارداری شایعترین اختلال طبی در دوران بارداری است که منجر به بروز عوارض متعدد مادری و نوزادی میگردد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسیBMI و متغییرهای جمعیت شناختی در زنان باردار مبتلا به دیابت بارداری انجام شد.مواد و روشها: در این مطالعه مقطعی 363 زن باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر زابل که در حین مراجعه سن حاملگی بین 24 تا 28 هفته داشتند و سابقه ابتلا به دیابت قبل از بارداری، ختم حاملگی قبل از 24 هفتگی، مصرف داروهایی که بر متابولیسم گلوکز اثر دارند مانند استروییدها و ابتلا به بیماریهای مزمن کبدی، اختلالات غددی و بافت همبندی نداشتند را وارد مطالعه نمودیم. اطلاعات لازم بر اساس اهداف تحقیق با استفاده از پرسشنامه خودساخته جمع آوری شد.یافتهها: از کل افراد مورد مطالعه 17 نفر((% 4/7 مبتلا به دیابت بارداری بودند. از بین عوامل خطر مورد بررسی سن مادر، نمایه توده بدنی با خطر ابتلا به دیابت بارداری ارتباط معنی دار داشت(.(p<0/05 بین شغل، سطح تحصیلات با دیابت بارداری از نظر آماری رابطه ی معنی داری وجود نداشت.بحث و نتیجه گیری: سن و BMI بالا و پایین مادر می تواند در بروز برخی از عوارض بارداری نقش داشته باشد، لذا حاملگی در زنان با سن بالا و همچنین با وزن غیر طبیعی باید به عنوان یک حاملگی پرخطر درنظر گرفته شود تا بتوان با مراقبت های خاص از بروز این عوارض پیشگیری نمود.

Authors

حسین شهدادی

کارشناسی ارشد پرستاری عضو هییت علمی دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران.

رضا محمدپورهدکی

دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری گرایش داخلی جراحی،کمیته تحقیقات دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، ایران.

مژگان رهنما

استادیار گروه پرستاری، عضو هییت علمی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران.

میترا دیندار

دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری گرایش داخلی جراحی،کمیته تحقیقات دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، ایران