بررسی ارتباط پارامترهای اقلیمی موثر بر وقوع گردوغبار

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 756

This Paper With 12 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISADMC04_087

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397

Abstract:

شرایط اقلیمی یک منطقه، از فاکتورهای تعیین کننده وقوع گردوغبار است. به منظور پیش بینی اینکه طوفان گردوغبار در چه وضعیت اقلیمی خاصی به وقوع می پیوندد، مطالعه چگونگی و درجه تاثیر فاکتورهای اقلیمی لازم است. همچنین، به دلیل ویژگی های اقلیمی خاص در مناطق خشک و نیمه خشک، وقوع پدیده گردوغبار بیشتر تحت تاثیر وضعیت اقلیمی منطقه قرار می گیرد و بنابراین، بررسی روند تغییرات گردوغبار در ارتباط با مشخصه های اقلیمی یک منطقه، اهمیت دارد. در این مطالعه، تغییرات سالانه و ماهانه عناصر اقلیمی شامل بارندگی، دما و حداکثر سرعت باد، براساس فراوانی گردوغبار بررسی شد. نتایج نشان داد که همبستگی معنی داری بین دما و بارش با فراوانی وقوع گردوغبار وجود ندارد، درحالی که فراوانی گردوغبار ارتباط معکوس با بارندگی و ارتباط مستقیم با دمای متوسط ماهانه و سالانه دارد. همچنین سرعت باد در مقیاس ماهانه ارتباط مستقیمی با فراوانی گردوغبار دارد که این نشان دهنده اهمیت فاکتور باد در ایجاد این رخداد است.

Authors

طیبه مصباح زاده

استادیاردانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران

مریم میراکبری

دانشجوی دکتری بیابان زدایی، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران

محسن محسنی ساروی

استاددانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران

حسن خسروی

دانشیاردانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران