بررسی فرایندهای تاثیرگذاری شاخص های آزادی اقتصادی و حکمرانی خوب بر فضای سرمایه گذاری با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستمی

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 848

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SYSTEMDYNAMIC01_014

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1397

Abstract:

هرساله گزارش های بین المللی متعددی نظیرگزارش های حکمرانی خوب، سهولت انجام کسب وکار و ازادی اقتصادی در زمینه تبیین و رتبه بندی فضای سرمایه گذاری کشاورهای متتلام منتشار میشاوند. بطوری که سارمایه گذاران و فعااان اقتصادی برای انجام فعالیتهای کارزفرینی خاود، نناین گزارش هایی را مبنای تصمیمات سارمایه گذاری خود قرار می دهند. در نظرگرفتن این گزارش های بین المللی درکنار یکدیگر میتواند تصویر دقیق تری از فضای سرمایه گذاری فراهم سازد. بنابراین این پژوهش، بر اساس تفکرکل گرا و روش پویایی شناسی سیستمی به لحاظ نمودن شاخص های حکمرانای خوب (سطح کلان نهادی)، سهولت انجام کسب و کار (سطح خرد نهادی) و برخی از شاخص های ازادی اقتصادی درکنار یکدیگر پرداخته و فرایندهای تاثیرگذاری میان زنها و به طور خاص سرمایه گذاری و نرخ رشد اقتصادی شناسایی کارده است. نتایج این پژوهش حاکی از زن است که افزایش اندازه دولت از حد بهینه، با سپری شادن زماان منجار به کاهش شاخص های حکمرانی خوب نظیرکنترل فساد، ثبات سیاسی وکیفیت قوانین و مقررات و به تبع افزایش رتبه شاخص های سهولت انجام کسب وکار نظیر شاخص زسانی شروع کسب وکار، اخذ مجوزها و استقلال قضایی می شاود تحات نناین شرایطی فضای سرمایه گذاری نامساعد میشود. از طرف دیگر ازادی تجاری و مالی منجر به کاهش اندازه دولات تا حد بهینه می شوند و شرایط لازم را برای بهبود حکمرانی و رتبه سهولت انجام کسب وکار و نهایتا افزایش سرمایه گذاری و نرخ رشد اقتصادی فراهم می سازند.

Keywords:

حکمرانی خوب , ازادی اقتصادی , سهولت انجام کسب وکار , سرمایه گذاری , رویکرد پویایی شناسی سیستمی

Authors

محمد هاشم موسوی حقیقی

نویسنده مسیول: دکتری و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

بهاره ملکی

دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز