بکارگیری اصول مدیریت دانش در دانش بنیان کردن نظام اداری سازمان های ورزشی

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 805

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCOIC03_043

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397

Abstract:

نظام اداری هر کشور به عنوان بدنه و پیکره نظام و دولت از مهمترین کارکردها و نمودهای رسمی جامعه به حساب می آید. اما بنا به دلایلی این نظام در حال حاضر از وضع مناسب و مطلوبی برخوردار نیست و نیاز به تحول اساسی دارد و ایجاد سازمان دانش بنیان که مبتنی بر دانش کارکنان باشد امری ضروری بنظر می رسد. پژوهش حاضر از نظر هدف، تحقیق کاربردی است. از نظر گردآوری داده ها و اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل یک تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق عبارتند از 260 نفر از کارکنان و کارشناسان وزارت ورزش و جوانان و تعداد نمونه طبق برآورد جدول کرجسی مورگان به تعداد 152 نفر انتخاب شده است. در تحقیق حاضر از دو نوع پرسشنامه استاندارد مدل عمومی مدیریت دانش با چهار مولفه و دارای 25 سوال و پرسشنامه محقق ساخته سازمان دانش بنیان با سه مولفه و دارای 16 سوال می باشد استفاده گردیده است .با توجه به یافته های تحقیق و تحلیل داده ها میزان تاثیر پذیری مولفه ایجاد دانش بر مولفه ایده محوری 0.45 درصد، میزان تاثیر پذیری مولفه حفظ و نگهداری دانش بر مولفه قابلیت تجاری سازی 0.52 درصد، میزان تاثیر پذیری مولفه تبدیل و انتقال بر مولفه رقابت پذیری 0.72 درصد و میزان تاثیر پذیری مستقل بکارگیری دانش بر مولفه رقابت پذیری با 0.36 درصد می باشد و این نشان دهنده رابطه مثبت بین مدیریت دانش و سازمان دانش بنیان است. بکارگیری اصول مدیریت دانش در دانش بنیان کردن سازمان های ورزشی تاثیر گذاری مدیریت دانش بر سازمان دانش بنیان 0.877 در سطح کمتر از 0.01 را نشان می دهد. در نتیجه فرض صفر رد و فرض یک تایید می گردد یعنی متغیر مدیریت دانش بر تمامی مولفه های سازمان دانش بنیان رابطه معنی دار دارد و با توجه به عدد بدست آمده و فرض خطی بودن بین متغیرهای مستقل و وابسته از طریق آزمون آنالیز واریانس رگرسیون تایید می گردد. مهم ترین اقدامات سازمان در توسعه مدیریت دانش می تواند شرکت در همایش های مختلف، تعامل با دانشگاه ها، برگزاری دوره های آموزشی تخصصی، استقرار سیستم های اطلاعاتی با امکان بازیابی و تحلیل اطلاعات، ایجاد بانک های ثبت و ذخیره سازی تجربیات، ایده ها ، دستاوردها و گزارشات تخصصی، ایجاد بسترهای ارتباطی اینترنت و اینترانت جهت دسترسی به مجموعه ی دانش افراد سازمان، همچنین بکارگیری سیستم های اطلاع رسانی مناسب و نیازسنجی آموزشی کارکنان در سازمان باشد.

Keywords:

اصول مدیریت دانش دانش , بنیان کردن نظام اداری , سازمان های ورزشی

Authors

احمد سعیدی کیا

کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی وزارت ورزش و جوانان