تحقق جنگ نرم نتیجه ی اشتغال زنان

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 475

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RAFCON11_164

تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1397

Abstract:

نگاه نظام سرمایه داری به خانواده نیز یک نگاه اقتصادی است. آنجایی که ساختار خانواده مانع از توسعه سرمایه داری شود،کیفیت آن را به گونه ای تعریف م یکنند که در خدمت توسعه قرار گیرد. در همین راستا مفهوم خانواده و اعضاء آن تغییر یافتهتا جایی که امروزه دو هم جنس و یا یک انسان و یک حیوان را نیز به عنوان خانواده به حساب می آورند . برای غرب هیچ یک از ارزش ها و ساختارهای اجتماعی موضوعیت ندارند، آن چه که مهم است و بنیان و هدف برنامه ریزیاست، دستیابی به توسعه پایدار است و توسعه به عنوان ارزش اصلی تلقی می شود و همه ساختارها در توسعه منحل می گردد.بنابراین اگر در نتیجه توسعه، خانواده حذف شود، نباید از آن به عنوان بحران یاد کرد، بلکه این از الزامات توسعه سرمایه داریاست که در فرآیند آن خانواده عشیره ای به سلولی تبدیل می شود و ممکن است از سلولی نیز به اشکال دیگر تغییر یابد. در اینراستا مشاهده می شود که مسیله تحصیل، اشتغال، نوع پوشش، سن ازدواج و نوع مشارکت بانوان در خانه و جامعه و از همهمهم تر نقش و جایگاه تربیت فرزند و مادری و حتی تعریف از سعادت و یا هدف زندگی تغییر یافته و به شدت تحت تاثیرالگوهای مدرن قرار گرفته است . به عنوان مثال وقتی که مسیله اشتغال به تحصیل و اشتغال به کار بانوان به شکل غیر قاعده مند در دستور کار قرار می گیرد و الگوی زندگی متناسب با الگوی سرمایه داری تنظیم می شود، دوره تحصیل تا 25 سالگی طول می کشد و سپس مسیله اشتغال پیش می آید و از آنجا که روابط خویشاوندی و عشیره ای و خدمت رسانی به یکدیگر کاهش یافته است و جوانان به تنهایی عهده دار تامین زندگی خود می شوند، به طور طبیعی سن ازدواج افزایش می یابد و بنیان خانواده متزلزل می شود. یکی دیگر از کارویژه های تمدن غرب و از مهم ترین محورهای طرح خاورمیانه ای غرب در مورد زنان، شعار اشتغال به تحصیلو با سواد شدن زنان است. (متن طرح خاورمیانه بزرگ آمریکا، منتشر شده توسط نشریه الحیات)در این راستا محور اصلی درتغییر جایگاه زنان، با سواد شدن آنها و تعلیم و تربیت آنان به مفهوم غربی است. این با سوادسازی قطعه ای از پازل دستگاه غرب و هماهنگ با دیگر مهره های آن است؛ یعنی با سواد شدن به دانشگاهی شدن و دانشگاهی شدنبه فراگیری فرمول ها و ارز شهای خاص تعریف شده است و بلافاصله توقع اشتغال را ایجاد می کند که این توقع، روابط ونقش های زن و مرد را در خانواده تغییر می دهد و نیز مفهوم مشارکت اجتماعی دگرگون خواهد شد. روش پژوهش: در این مقاله از روش فرا تحلیلی برای بیان ضرورت نقش اشتغال زنان در تحقیق جنگ نرم استفاده شده است و از منابع مرتبط آن و در جهت راهکارهای تقویت مثبت زندگی و خانواده اسلامی بهره گرفته شده است. در ابتدا به بررسی اشتغال زنان، ماهیت آن و تاثیرات آن پرداخته ایم و راهکارهای تقویت و محومیت از آنرا بیان کرده ایم.

Authors

ماهان عطشان

کارشناسی علوم تربیتی

حسین وکیلی کیا

کارشناسی علوم تربتی

علی روستایی

کارشناسی الهیات

مرضیه فریدی وثوق

کارشناسی مشاوره