اثربخشی راهبردهای یادگیری خودنظم دهی بر عملکرد تحصیلی، امید تحصیلی و انگیزه تحصیلی دانش آموزان پسرمتوسطه اول شهرستان بوانات

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 295

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MCCONF04_109

تاریخ نمایه سازی: 30 تیر 1398

Abstract:

هدف پژوهش اثربخشی راهبردهای یادگیری خودنظم دهی بر عملکرد تحصیلی، امید تحصیلی و انگیزه تحصیلی دانشآموزان پسر متوسطه شهرستان بوانات بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان پسر متوسطه اول شهرستان بوانات در سال 1396-1397 بوده است. نمونه این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس بود. به این صورت که به مدرسه ی 17 شهریور در شهر بوانات مراجعه کرده و دو کلاس انتخاب شد و به صورت تصادفی یک کلاس به صورت گروه آزمایش 20 نفر و یک کلاس به صورت گروه کنترل 20 نفر در نظر گرفته شد و پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر 1980 ، پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور 1990 و پرسشنامه امید تحصیلی سامانی و سهرابی 2011 روی آنان اجرا شد و داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که آموزش راهبردهای یادگیری خودنظم دهی بر عملکرد تحصیلی موثر بوده است. آموزش راهبردهای یادگیری خودنظم دهی بر امید تحصیلی موثر بوده است. آموزش راهبردهای یادگیری خودنظم دهی بر انگیزه تحصیلی موثر بوده است

Keywords:

راهبردهای یادگیری خودنظم دهی , عملکرد تحصیلی , امید تحصیلی , انگیزه تحصیلی