دوزبانگی؛ امتیازات ومحدودیت ھای شناختی

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 555

This Paper With 15 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

BILINGUAISM01_003

تاریخ نمایه سازی: 31 تیر 1398

Abstract:

پدیده ی دوزبانگی امروزه یکی از دغدغھ ھای اصلی جوامع است.در ایران نیز بھ دلیل وجود دھکده ی جھانی وگویشوران اقوام،نژادھا،زبان ھا وگویش ھای متنوع،ضرورت فراگیری زبان معیار بین المللی دو چندان قلمداد می شود.ھدف از این پژوھش این بود کھ اولا راھکاری برای معلمانی کھ در کلاسھای با دانش آموزان دوزبانھ تدریس می کنند؛پیدا شود ودوما این کھ امتیازات وحدودیت ھای شناختی دوزبانگی برای اولیاومربیان معرفی شود. عنوان مقالھ دوزیانگی؛ امتیازات ومحدودیت ھای شناختی است کھ برای رسیدن بھ این ھدف از روش توصیفی- کتابخانھ ای استفاده شده است.نتیجھ آن که چھار مزیت : 1.داشتن ذھن چابک 2.تفکر خلاق 3.جھان بینی جدید 4.غنای ھوش ھیجانی را از محاسن دو زبانگی می شمارد ومی افزاید انتقال از یک زبان بھ زبان دیگر باعث پویایی وچالاکی ذھن افراد می شود وچنین افرادی دیرتر دچار فراموشی(آلزایمر) می شوند.چون ذھن، بسیار چابک multitasking می شود.وی با اشاره بھ تفکر خلاق کسانی کھ دو زبانھ می شوند بھ سخن ویگوتسکی استناد کرد وگفت: تعدادواژه ھا مساوی است با میزان تفکر.یعنی ھرچقدر تعدادوا ژگان زبان شخص بیشتر باشداوتفکر متفاوتی خواھد داشت. معایب دوزبانگی در کلاس ھای درس،بخصوص پایھ ی اول ابتدایی می توان بھ دیر فھمیدن زیان رسمی ومدرسھ ای وعقب ماندن از سایر ھمکلاسی ھا در پیشرفت درسی وفعالیت ھای یاددھی یادگیری اشاره کرد کھ کارمعلمان را دشوار می کندوحتی بعضی معلمان را واردار می کند کھ با زبان مادری بچھ ھا صحبت کنند کھ این راه حل ،ممکن است در کوتاه مدت موثر باشد ولی در پایھ ھای بعدی برای سایرمعلمان مشکل ساز خواھد بود.راه حل نھایی آن خواھد بود کھ اولیا درکنار زبان مادری بھ آموزش زبان رسمی کشور ھم بپردازند تا مشکلی در برقراری ارتباط ایجاد نشود

Authors

ایوب مقصودی

کارشناسی ارشد فلسفه ی تعلیم وتربیت شھرستان خدابنده-آموزشگاه شهید بھشتی زرین گل