ارزیابی و رابطه بین سیستمهای اطلاعاتی مدیریت و عملکرد شهرداری (مطالعه موردی: منطقه یک شهرداری کرج)

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 481

This Paper With 37 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MODIRACONF03_030

تاریخ نمایه سازی: 24 مرداد 1398

Abstract:

هدف هر سازمانی علاوه بر افزایش سودآوری، حفظ بقا از طریق بهبود عملکرد است از اینرو به منظور برآورده ساختن نیاز بازارهای رقابتی امروز، سازمانها باید بطور مداوم درصدد افزایش روند ارتقای عملکردشان باشند. عملکرد سازمانی مفهوم گسترده ای است که آنچه را سازمان تولید میکند و نیز حوزه هایی را که با آنها در تعامل است دربر میگیرد. بعبارت دیگر عملکرد سازمانی به چگونگی انجام ماموریتها، وظایف و فعالیتهای سازمانی و نتایجی که از آن حاصل میگردد اطلاق میشود. هدف از تحقیق پیشرو ارزیابی و رابطه بین سیستمهای اطلاعاتی مدیریت و عملکرد شهرداری است. جامعه آماری این پژوهش را، مدیران ارشد و کارکنان شهرداری منطقه یک کرج به تعداد 180 نفر تشکیل دادهاند که از این میان تعدادی براساس فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. از روشیهایی که برای گردآوری داده استفاده شده به روش میدانی و توزیع پرسشنامه میباشد. روایی پرسشنامه از طریق روایی صوتی و محتوایی و روایی همگرا و واگرا تایید شده و پایایی آن نیز از طریق آلفای کرونباخ تایید گردیده است. و جهت فرضیه های تحقیق از آزمون مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان میدهد که بین استراتژی اطلاعات، تراکم اطلاعات، مناسبت اطلاعات و کیفیت و عملکرد شهرداری منطقه یک کرج رابطه معناداری وجود دارد.

Authors

فاطمه اسکندر

دکتری مدیریت صنعتی گرایش سیستم ها، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، مربی، موسسه آموزش عالی فارابی کرج

مهدی رحیمی محمودآباد

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی گرایش انتقال تکنولوژی ، موسسه آموزش عالی فارابی کرج