ارزیابی عملکرد شرکت سهامی بیمه معلم استان فارس با رویکرد ترکیبی کارت امتیازی متوازن و روش دیمتل- تصمیم گیری چند معیاره

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 705

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MEBCONF01_101

تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1398

Abstract:

این پژوهش با عنوان ارزیابی عملکرد شرکت بیمه معلم بوسیله روش ارزیابی متوازن BSC نگارش شده است. روش ارزیابی متوازن که توسط رابرت کاپلان و دیوید نورتن توسعه یافت، استراتژیهای یک سازمان را به اهداف عملکردی، سنجه ها، اهداف کمی و ابتکارات اجرایی در چهار منظر مالی، مشتری، فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری ترجمه میکند. مورد مطالعه این پژوهش بیمه معلم در استان فارس میباشد. پژوهش شامل دو فازی اصلی می باشد، شناسایی معیارهای ارزیابی و ارزیابی شعب بیمه معلم. در فاز اول پژوهش، معیارهای مرتبط با ارزیابی از مطالعات پیشین جمع آوری شد و برای تعیین معیارهای نهایی پرسشنامه مقایسات زوجی بین معیارها در اختیار جامعه آماری که شامل خبرگان و کارشناسان صنعت بیمه در 152 نمایندگی بیمه معلم بودند قرار گرفت. در این مرحله برای تعیین معیارها و وزن آنها از روش های دلفی و روش ترکیبی دیمتل- تحلیل شبکه ای استفاده شد. در فاز دوم براساس 23 معیارهای استخراج شده در فاز اول برای 15 نمایندگی منتخب در استان فارس امتیازاتی براساس داده های واقعی در هر معیار تشکیل گردید که نمایندگی ها به وسیله روش TOPSIS رتبه بندی و ارزیابی شدند. در نهایت نتایج این پژوهش نشان میدهد که نمایندگی شماره 15 دارای رتبه اول و نمایندگی شماره 4 دارای آخرین رتبه میباشد، این رتبه بندی و ارزیابی عملکرد میتواند به عنوان یک راهکار مهم در جهت رسیدن به استراتژی و بهبود عملکرد شرکت بیمه معلم استان فارس کمک نمایید.

Authors

پیام فرهادی

عضو هیئت علمی موسسه غیرانتفاعی زند، شیراز، ایران

سکینه شریفی مند

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حسابداری مدیریت، موسسه غیرانتفاعی زند، شیراز، ایران

زهرا کریمی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حسابداری مدیریت، موسسه غیرانتفاعی زند، شیراز، ایران