نقش نرم افزار آسایار بر کیفیت ماموریت های اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان خمینی شهر

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 4,635

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

THPC02_076

تاریخ نمایه سازی: 24 مهر 1398

Abstract:

مقدمه: با پیشرفت فناوری و فناوری اطلاعات سیستم اورژانس پیش بیمارستانی که جزئی از سیستم بهداشت و درمان به شمار می رود از نرم افزار آسایار جهت سهولت انجام ماموریت های خود استفاده نموده است. این فناوری نیازمند فراهم بودن بستر اینترنتی و زیرساخت های متناسب با آن است؛ لذا پژوهشگران در این مطالعه درصدد برآمدند تاثیر این برنامه هوشمند را بر ماموریت های پیش بیمارستانی شهرستان خمینی شهر بررسی نموده و نقاط قوت و ضعف آن را جهت برطرف نمودن اشکالات احتمالی مطرح نمایند.روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعی است که در آن 40 نفر از تکنسین های اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان خمینی شهر به وسیله تکمیل پرسشنامه محقق ساخته که روایی پایایی آن چک گردید؛ شرکت نموده و با توجه به نظرات و تجربیات خود در رابطه با نرم افزار آسایار به سوالات آن پاسخ دادند. اطلاعات پس از جمع آوری با استفاده از آمار توصیفی و نرم افزارSpss نسخه 23 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.یافته ها: یافته ها نشان داد 54 درصد تکنسین ها رضایت استفاده از نرم افزار نسبت به روش کاغذی را عنوان کرده و 40 درصد از آن ها اختلال در کارکرد نرم افزار و عدم دریافت ماموریت را به عنوان نواقص آن نام بردند؛ 28 درصد از پذیرش بیمارستان ها نسبت به قبل؛ 32 درصد نیاز به فرهنگ سازی عمومی و 45 درصد نامناسب بودن زیرساخت ها را مطرح کردند.نتیجه گیری: نتایج نشان داد اگرچه استفاده از برنامه های هوشمند نظیر آسایار باعث سهولت ماموریت های اورژانس پیش بیمارستانی و کاهش زمان های ماموریت ها شده و امدادرسانی در حوزه بهداشت و درمان را تسریع نموده است ولی نیاز به ارتقاء این برنامه ها و اصلاح زیرساخت های موردنیاز نظیر سرعت اینترنت وجود دارد.

Authors

مهدی رنجبر ورنوسفادرانی

کارشناس ارشد پرستاری اورژانس، مرکز فوریتهای پزشکی شهرستان خمینیشهر، اصفهان، ایران.

سمیه رضایی آدریانی

کارشناس پرستاری، درمانگاه تخصصی تامین اجتماعی فوریتهای پزشکی خمینیشهر، اصفهان، ایران.